Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja je po vsebinskih sklopih razvrščena zbirka informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo zavezani organi. Uporabniku omogoča hiter, pregleden in nezahteven dostop do informacij na enem mestu. Okvirno vsebino kataloga določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS, št. 76/05 in 119/2007).

Vsebina kataloga informacij javnega značaja:

Organ je dolžan v sklopu centralnega kataloga informacij javnega značaja ali posebej redno vzdrževati katalog informacij javnega značaja, ki obsega najmanj:

  1. osnovne podatke o katalogu, ki so: naziv organa, ki je izdal katalog, in odgovorne uradne osebe, ki je katalog sprejela, datum objave oziroma datum zadnje spremembe kataloga in podatke o dostopnosti kataloga v elektronski in v fizični obliki;
  2. splošne podatke o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, kar obsega:
  3. opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga;
  4. stroškovnik iz 36. člena zakona in morebitni cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo   informacij javnega značaja;

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa Knjižnica Medvode

Cesta komandanta Staneta 10

1215 Medvode

Tel.:  01 361 30 53

Fax.: 01 361 45 19

E-pošta: info@knjiznica-medvode.si

Odgovorna uradna oseba mag. Igor Podbrežnik, direktor
Datum prve objave 10. 4. 2009
Datum zadnje spremembe 3. 7. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.knjiznica-medvode.si

 

Druge oblike kataloga Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu zavoda.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. a  Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja organa Glede na namen, zaradi katerega je knjižnica ustanovljena, opravlja kot javno službo naslednje dejavnosti:

– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,

– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,

– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,

– sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,

– pridobiva in izobražuje uporabnike,

– informacijsko opismenjuje,

– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik

– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,

– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju

– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,

– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njeno dejavnostjo,

– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja,

– v soglasju z ustanoviteljico na podlagi pogodbe izvaja knjižnično dejavnost tudi za druge občine,

– opravlja druge naloge, s katerimi utrjuje in razvija strokovnost, organizacijsko povezanost in enotnost knjižničarske dejavnosti.

 

Poleg knjižnične dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi druge dejavnosti:

– skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva,

– zalaga, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publikacije

s področja dela zavoda.

Seznam vseh notranjih organizacijskih služb – Uprava

direktor mag. Igor Podbrežnik

igor.podbreznik@knjiznica-medvode.si

V času njegove odsotnosti po pooblastilu direktorja knjižnico vodi Mira Vidic
mira.vidic@knjiznica-medvode.si

Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode

Tel.: 01 361 30 53

 

Poslovna sekretarka Magda Celjer

Tel.:    01 361 30 53

E-pošta: magda.zontar@knjiznica-medvode.si

 

– Služba za nabavo gradiva

dr. Petra Samec Stefančič

Tel.: 01 361 30 53

E-pošta: nabava@knjiznica-medvode.si

Organi zavoda Svet Knjižnice Medvode (ustanovljen 29. 12. 2019)

Cesta komandanta Staneta 10

1215 Medvode

E-naslov: info@knjiznica-medvode.si

 

Predstavniki ustanovitelja

– mag. Stane Okoliš (predsednik)

– Marjeta Jamnik (podpredsednica)

– Katarina Marija Ličen

– Damjan Jarc

Predstavnik zaposlenih

– Marjeta Potočnik

2. b   Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba mag. Igor Podbrežnik, direktor

igor.podbreznik@knjiznica-medvode.si

V času njegove odsotnosti po pooblastilu direktorja knjižnico vodi  Mira Vidic
mira.vidic@knjiznica-medvode.si

Tel.:    01 361 30 53

2. c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Predpisi lokalnih skupnosti
Predpisi EU – Evropski register predpisov

2. d   Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

2. e   Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

2. f   Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc – Zbirka podatkov o uporabnikih / Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Medvode na podlagi pristopne izjave. Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/2001)

2. g   Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk – Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC

2. h   Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam

posameznih dokumentov

Sklopi informacij – Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Medvode

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij – Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu (www.knjiznica-medvode.si) v  html, pdf in izjemoma MS Word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik, bralnik za pdf ali MS Word format.

– Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen na sedežu Knjižnice Medvode od ponedeljka do petka med 10.00 in 14.00 uro.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij