Menu
PON: od 9.00 do 19.00
TOR:  od 9.00 do 19.00
 
SRE: od 9.00 do 19.00
 
ČET:  od 9.00 do 14.00
 
PET: od 9.00 do 19.00
 
SOB: od 7.30 do 12.30
 

Nabavna politika

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2014 v Knjižnici Medvode
 
Medvode, december 2013
 
KAZALO:
 
 1. POSLANSTVO IN CILJI
  1.1. Razvijanje bralne kulture in informacijske pismenosti
  1.2. Uveljavljanje enake dostopnosti aktualnega knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice
 2. VSEBINSKA IZHODIŠČA ZA IZGRADNJO KNJIŽNIČNE ZBIRKE
 3. PRIZADEVANJA ZA ENAKOST ZADOVOLJEVANJA UGOTOVLJENIH POTREB OKOLJA
  3.1. Informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja
  3.2. Utemeljitev zastopanosti tematskih oziroma predmetnih področij
 4. ZASTOPANOST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA RAZLIČNIH VRST, OBLIK IN DOSTOPNOSTI
 5. ZASTOPANOST RAZLIČNIH TEMATSKIH OZ. PREDMETNIH PODROČIJ
 6. ZASTOPANOST VSAJ 15-IH ODSTOTKOV PUBLIKACIJ V JAVNEM INTERESU
 7. ZASTOPANOST PUBLIKACIJ VSAJ 50-IH SLOVENSKIH ZALOŽB
 8. ZASTOPANOST KAKOVOSTNIH NASLOVOV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
 9. AKTUALNOST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
 10. OMOGOČANJE ENAKE DOSTOPNOSTI KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA VSE PREBIVALCE NA OBMOČJU KNJIŽNICE
 11. TESNEJŠA POVEZANOST VSEH ELEMENTOV KNJIŽNIČNEGA SISTEMA ZA SODELOVANJE
 12. DOSTOPNOST DO INFORMACIJ O KUPLJENEM GRADIVU V KATALOGU VZAJEMNEGA BIBLIOGRAFSKEGA SISTEMA
 13. PROMOCIJA KNJIŽNIČNIH ZBIRK
 14. UTEMELJENOST ODSTOPANJ OD STROKOVNIH PRIPOROČIL NAČRTOVANJA
 
 
 
1. POSLANSTVO IN CILJI
 
Knjižnica Medvode je namenjena kulturi, izobraževanju, informiranju, raziskovanju, razvedrilu, razvijanju pismenosti in vseživljenjskemu izobraževanju. Različne aktivnosti, ki jih vsakodnevno izvajamo, so namenjene našim uporabnikom, katerim želimo posredovati hitre in kvalitetne informacije za najrazličnejše namene. Kot splošna knjižnica želimo zagotavljati raznovrstno knjižnično gradivo, ki bo odraz kulture našega okolja. Knjižnica Medvode ima pomembno vlogo v svojem lokalnem okolju, saj prispeva h kulturnemu, gospodarskemu, družbenemu in socialnemu razvoju občine.
 
Temeljni namen nakupa knjižničnega gradiva za leto 2014 je:
 
 • v skladu s priporočili Standardov za splošne knjižnice in IFLA/Unescovega Manifesta o splošnoizobraževalnih knjižnicah želimo po obsegu in vsebini dopolniti našo temeljno knjižnično zbirko, da bo postala kar najbolj optimalna in obsegala tako knjižno kot neknjižno gradivo, serijske publikacije in elektronske vire,
 • želimo si pridobiti kar največ naslovov knjižničnega gradiva, ki bo na razpolago širokemu krogu uporabnikov,
 • prebivalcem in uporabnikom želimo omogočiti dostop do informacij in znanja,
 • zagotoviti želimo ustrezno število izvodov glede na želje in interese uporabnikov knjižnice
 • z nakupom gradiva slovenskih avtorjev jim želimo omogočiti seznanjanje s trendi v slovenskem leposlovju,
 • z izborom gradiva želimo dvigniti nivo bralne kulture in pismenosti,
 • za občino Medvode želimo ustvariti kvalitetno domoznansko zbirko,
 • dopolnjevati želimo zbirko s 15 % publikacij, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo,
 • s pestrim in kakovostnim izborom gradiva želimo pridobiti nove uporabnike naše knjižnice.
 
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2014 smo v Knjižnici Medvode pripravili na osnovi:
 • Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Medvode (Uradni list RS, št. 103/08),
 • Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01),
 • Standardov za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, Ljubljana, 2005),
 • Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003),
 • Manifesta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva (http://www.zbds-zveza.si/manifest.asp, datum: 19.9.2008),
 • IFLA - Unescovega Manifesta o splošnoizobraževalnih knjižnicah (1994).
 
1. 1. Razvijanje bralne kulture in informacijske pismenosti
 
V letu 2014 bomo tako kot do sedaj organizirali različne oblike dejavnosti, ki so povezane z branjem, širjenjem bralne kulture in informacijske pismenosti. Kot prioriteto poskušamo uveljaviti skrb za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika, ter povečevanje ravni izobrazbe in pismenosti prebivalstva. Pripravljamo in izvajamo ustvarjalne delavnice, uganke, bralno značko za otroke, bralno značko za odrasle, tematske razstave, knjižne in literarne večere, biblio-pedagoške ure za vrtce, osnovne šole in različne zavode.
 
Predšolski otroci: v našem biblio-pedagoškem delu se prav posebej posvečamo najmlajšim uporabnikom knjižnice. Razvijanje branja in bralne kulture se začne že v najzgodnejših letih, zato najmlajše spodbujamo k branju (z nakupom slikanic z velikimi tiskanimi črkami, slikopisov in knjig z malo besedila) za postopno pridobivanje bralnih spretnosti. Za naše najmlajše načrtujemo tudi nakup leposlovja in poljudne literature na različnih medijih, ki otrokom omogočajo spoznavanje predmetov in osvajanje pojmov. Pri nakupu smo posebej pozorni na varnost in kvaliteto gradiva.
 
Knjižnica sodeluje tudi z vrtci v občini, ki v obliki organiziranih skupin večkrat obiščejo knjižnico. Takrat otrokom in vzgojiteljicam predstavimo knjižnico, kako deluje, komu je namenjena, kako se lahko včlanijo in tudi s tem pripomoremo k spodbujanju širjenja branja in bralne kulture. V sodelovanju z vrtci v občini imamo za najmlajše pripravljeno tudi bralno značko Medvodko bere. V šolskem letu 2012/2013 je bralno značko uspešno zaključilo 230 otrok in glede na trend, bi lahko za šolsko leto 2013/2014 načrtovali vsaj 10% porast števila najmlajših bralcev. Projekt tudi tokrat poteka vse šolsko leto, zaključi pa se s svečano prireditvijo in podelitvijo priznanj ter knjižnih nagrad. Za najmlajše pripravljamo tudi tematske knjižne kovčke, v katerih so knjige in DVD-ji ali CD-ji na določeno temo, ki jih otroci odnesejo domov.
 
Osnovnošolci: Po vsebini zagotavljamo koristne poučne in leposlovne medije tako v knjižni kot neknjižni obliki. Vsako leto sodelujemo v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, ki ga izvajajo Javna agencija za knjigo, Ministrstvo za kulturo ter Združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev, katerega cilji so: spodbujanje dostopnosti kakovostnega mladinskega leposlovja, spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih, promocija domačih ustvarjalcev v mladinskem leposlovju, itd.. V sklopu tega projekta bomo pripravili vrsto srečanj z osnovnošolci, na katerih jih bomo z različnimi načini skušali navdušiti za knjigo.
V šolskem letu 2013/14 ponujamo medvoškim osnovnim šolam tudi domoznanski krožek kot izven-šolsko dejavnost, ki je namenjen učencem zadnje triade.
Tudi v letošnjem poletju smo se pridružili projektu Poletavci – poletni bralci, katerega namen je, da bi se branje čim bolj razširilo med otroki v Sloveniji. Namenjen je otrokom od šestega do dvanajstega leta in spodbuja polurno branje vsak dan med poletnimi počitnicami. Ob zaključku projekta pa smo vse otroke povabili na zaključno prireditev, kjer so prejeli priznanja. S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2014.
 
Kot vsako leto bomo imeli tudi v letu 2014 ob različnih priložnostih (počitnice, predpraznični čas,…) še naprej kreativne delavnice za otroke in starejše, ki tako svoj prosti čas preživljajo ustvarjalno, v prijetni družbi pa se na ta način učijo tudi medsebojne  (in medgeneracijske) komunikacije.
 
Odrasli: na mesečnih Knjižnih večerih na Sotočju predstavimo literarne novosti za starejše bralce, poleg tega pa imamo redne literarne večere, občasna srečanja s književnimi ustvarjalci, tematske razstave, vodene mesečne delavnice za delo z računalnikom in seznanjanje s svetovnim spletom. V mesecu oktobru smo se vključili v projekt Simbioza, projektu medgeneracijske solidarnosti, pri katerem mladi prostovoljci učijo starejše uporabljati računalnik. Pripravili pa smo tudi projekt bralne značke za odrasle, ki se imenuje Beremo na sotočju: spodbujanje branja med odraslimi. Oba projekta bosta potekala tudi naprej v letu 2014.
 
 V juniju 2013 je v centru Medvod potekala Tržnica znanj pod okriljem Tedna vseživljenjskega učenja 2013. Tu smo sodelovali s svojo stojnico, na kateri smo predstavili vse svoje dejavnosti v knjižnici, vsa svoja znanja in veščine in se predstavili kot ponudniki različnih oblik učenja za starejše občane. S svojim sodelovanjem smo pripomogli k evropskemu gibanju vseživljenjskega učenja ter promociji lastne dejavnosti in lokalne skupnosti, pa tudi k medgeneracijskemu dialogu. Če bo le mogoče, bomo v podobni akciji sodelovali tudi v letu 2014.
 
Vsem starostnim skupinam uporabnikov pa vsakodnevno individualno svetujemo in pomagamo pri bolj učinkoviti izbiri in izrabi knjižničnega gradiva, pri uporabi kataloga COBISS in svetovnega spleta.
 
1. 2. Uveljavljanje enake dostopnosti aktualnega knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice
 
Knjižnica Medvode je odprta 50 ur na teden, vse dni, razen nedelje in praznikov. Brezplačno omogočamo dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice ter izposojo na dom ter dostop in uporabo informacijskih virov. Nudimo pomoč pri uporabi katalogov in posredovanje informacij.
 
Ker je naše okolje zelo različno (mestno, primestno in vaško), načrtujemo nakup gradiva po veljavnih knjižničarskih normativih, ki smo jih uskladili z oceno okolja knjižnice, aktivnih članov knjižnice ter potreb uporabnikov. Ciljne skupine naših uporabnikov smo dobili tako, da smo upoštevali izobrazbeno, socialno in starostno strukturo prebivalcev in uporabnikov knjižnice.
 
V Občini Medvode je 15.850 prebivalcev od tega 7,0 % predšolskih otrok, 8,8 % osnovnošolcev, 3,8 % srednješolcev, 8,8 % mladih do 26 leta, 53,4 % prebivalcev med 27-64 letom ter 18, 2 % prebivalcev nad 65 let. (podatek pridobljen na: www.stat.si).
 
Do 1. 10. 2013 je bilo v Knjižnici Medvode 4334 aktivnih članov. Več kot polovica aktivnih članov je v kategoriji zaposlenih, sledijo jim osnovnošolci, študenti, upokojenci, srednješolci, nezaposleni in predšolski otroci.
 
Ker smo po statističnih podatkih ugotovili, da trend uporabnikov v kategoriji študent narašča, bomo nakup gradiva v letu 2014 prilagodili in nadgradili tudi za njihove potrebe.
 
2. VSEBINSKA IZHODIŠČA ZA IZGRADNJO KNJIŽNIČNE ZBIRKE
 
Glavni namen delovanja Knjižnice Medvode kot samostojne občinske knjižnice je predvsem zagotovitev optimalnih prostorskih, kadrovskih, strokovnih in materialnih pogojev za kvalitetno in uspešno izvajanje knjižnične dejavnosti in njenega poslanstva.
 
V letu 2014 načrtujemo nakup v razmerju 60 % strokovnega in 40 % leposlovnega gradiva. Poseben poudarek bomo poleg leposlovja namenili tudi nakupu in izboru strokovnega gradiva, saj moramo kot osrednja knjižnica svojim uporabnikom zagotavljati tudi kvaliteten in dovolj širok izbor strokovne literature.
 
Načrtujemo nakup po 1 do 2 izvodov zahtevnejšega strokovnega gradiva za ožje strokovno področje, po 1 do 3 izvodov poljudnega strokovnega gradiva (glede na aktualnost in interes za posamezno področje) ter po 1 do 3 izvodov gradiva za domoznansko zbirko. Strokovno literaturo, ki je ni dovolj v slovenskem jeziku, bomo kupovali tudi v tujih jezikih, predvsem v angleščini. Pri učnem in študijskem gradivu (obvezno branje, bralna značka, gradivo za maturo) upoštevamo potrebe okolja in uporabnikov knjižnice.
 
Načrtujemo nakup po 1 do 4 izvodov leposlovnega gradiva v slovenskem jeziku za odrasle in mladino in po 1 ali več izvodov knjig, ki jih subvencionirata Javna agencija za knjigo ter Ministrstvo za kulturo. Leposlovno gradivo v tujem jeziku bomo kupovali po 1 izvod - izjema so dela, ki so namenjena obveznemu branju in bralni znački za osnovno in srednjo šolo, katera bomo kupovali po 3 izvode, saj so v občini Medvode štiri osnovne šole z dvema podružničnima osnovnima šolama.
 
V letu 2014 načrtujemo nakup 4850 enot prirasta knjižničnega gradiva po povprečni ceni 20,00 EUR na enoto, oziroma 0,3 enote na prebivalca. S tem želimo vzdrževati svojo knjižnično zbirko, ki jo kot osrednja občinska knjižnica glede na standarde želimo zagotavljati, zato načrtujemo nakup 3500 naslovov knjižničnega gradiva, od tega 25 % za otroke in mladino (približno 875 naslovov) ter 75 % naslovov za odrasle (približno 2625 naslovov). Približno razmerje je izračunano na osnovi ocene okolja in aktivnih članov knjižnice ter potreb naših uporabnikov.
 
3. PRIZADEVANJA ZA ENAKOST ZADOVOLJEVANJA UGOTOVLJENIH POTREB OKOLJA
 
3. 1. Informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja
 
Občina Medvode leži na prehodnem območju med Ljubljano, Škofjo Loko in Kranjem. Po statističnih podatkih ima 15.850 prebivalcev. V njej deluje na devetih lokacijah vrtec, v katerega je vključenih 715 otrok, poleg vrtca pa ima občina tudi štiri osnovne šole in dve podružnici, v katere je vključenih 1.289 otrok. Srednjih šol v občini ni.
 
V občini Medvode je tudi Dom starejših občanov, v okviru katerega so varovana stanovanja za starejše ter dve stanovanjski skupnosti ljudi z motnjo v duševnem razvoju Barka. Poleg tega v občini deluje Vzgojno izobraževalni zavod Frana Miličinskega v Valburgi in Invalidsko društvo Kengurujček (prirojene in pridobljene okvare prebavnega trakta).
 
S svojim gradivom želimo skrbeti za potrebe predšolskih in šolskih otrok, dijakov, študentov, zaposlenih, upokojencev, brezposelnih ter oseb s posebnimi potrebami. Vsem našim uporabnikom želimo ponuditi primerno gradivo, ki bo upoštevalo njihovo specifiko. To bo tudi gradivo z večjim tiskom, gradivo s področja starostne in socialne problematike, vzgoje in izobraževanja, priročnikov za samopomoč, gradivo za ročno ustvarjanje (vsi mediji), gradivo za dislektike, itd..
 
Še naprej bomo kupovali informativna gradiva in splošen periodični tisk, skušali bomo pokriti najrazličnejša strokovna področja na različnih medijih ter okrepili domoznansko zbirko. Izobraževalne potrebe okolja bomo zadovoljevali z nakupom gradiva različnih strokovnih področij, medijev in različnih zahtevnostnih stopenj. Da bi zadostili kulturnim potrebam okolja, bomo kupovali kvalitetno leposlovje domačih in tujih avtorjev, nagrajeno leposlovje in klasiko, kvalitetno mladinsko leposlovje ter aktualne domače in tuje revije, ki imajo literarno in strokovno vrednost.
 
3. 2. Utemeljitev zastopanosti tematskih oz. predmetnih področij
 
Ker si želimo oblikovati kakovostno knjižnično zbirko, ki bo v skladu z normativi zadovoljevala potrebe lokalnega okolja in ciljnih skupin, bomo izbirali gradivo, ki je namenjeno predvsem uporabi in potrebam splošne knjižnice. Našo temeljno zbirko bomo dopolnjevali s priročniki, enciklopedijami, učbeniki v slovenskem jeziku, po potrebi pa tudi z izdajami v tujem jeziku, če tematika ne bo dovolj zastopana v slovenskem jeziku.
 
4. ZASTOPANOST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA RAZLIČNIH VRST, OBLIK IN DOSTOPNOSTI
 
Kupujemo najrazličnejše vrste gradiva s področja leposlovja, strokovnega in poljudnega gradiva kot tudi filma in glasbe. To so: knjige, brošure, časniki, časopisi, zemljevidi, notno gradivo, multimedijski kompleti, CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM in BLU-RAY.
 
Pri nakupu gradiva se odločamo glede na uveljavljenost in aktualnost avtorja oziroma teme ali založbe, glede na literarno in estetsko vrednost gradiva, na potrebe in interese naših uporabnikov in okolja, glede na zastopanost tematskega področja z določeno literaturo. Poseben pomen pa pripisujemo tudi kvaliteti gradiva, relevantnosti in ažurnosti informacij (da vsebina ni zastarela) ter vsebini, ki jo gradivo ponuja in vsekakor tudi ceni.
 
Nakup knjižničnega gradiva (monografske publikacije, serijske publikacije, podatkovne zbirke) načrtujemo tudi na različnih medijih:
 
 • knjižno gradivo, tiskano
 • izbor zvočnih knjig, predvsem v slovenskem jeziku
 • elektronske knjige (Biblos)
 • izbor glasbenih zgoščenk različnih glasbenih zvrsti slovenske in tuje produkcije
 • izbor zgoščenk z glasbeno ali pripovedno vsebino za najmlajše uporabnike (izjema so avdio kasete)
 • komplet gradiva za učenje tujih jezikov in slovenščine (v tiskani in elektronski obliki)
 • izbor CD-romov
 • video gradivo in DVD
 • priročniki (tiskana oblika z elektronsko prilogo)
 • didaktični pripomočki – igrače
 • podatkovne zbirke
 • izbor BLU-RAY gradiva (filmske klasike, ki jih na DVD-jih ni možno dobiti)
 • zbirka filmov v 3D tehniki
 
Načrtujemo nakup 148 izvodov tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska, saj želimo svojim uporabnikom nuditi širok izbor slovenskih in tujih poljudnih revij, v skladu s povpraševanjem tudi skrben izbor strokovnih revij ter širok izbor časnikov za čitalnico.
 
 
5. ZASTOPANOST RAZLIČNIH TEMATSKIH OZIROMA PREDMETNIH PODROČIJ
 
Ker želimo oblikovati kakovostno knjižnično zbirko, ki bo v skladu s knjižničnimi normativi zadovoljevala potrebe lokalnega okolja in ciljnih skupin, bomo iz vsake skupine po tematiki označene od 0 do 9, izbirali gradivo, ki je namenjeno predvsem uporabi in potrebam splošne knjižnice. Svojo temeljno zbirko bomo dopolnjevali s priročniki, enciklopedijami ter v manjšem obsegu z učbeniki. Če ne bo za nakup zastopanih dovolj naslovov za različna tematska področja v slovenskem jeziku, bomo gradivo kupovali tudi v tujih jezikih, predvsem v angleškem.
 
S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije bomo vključili v nabavo večino kakovostnih izdaj ter na tak način seznanjali uporabnike knjižnice z vsemi novimi dosežki slovenske produkcije. Z nabavno politiko se bomo skušali čim bolj približati standardom, ki priporočajo nakup knjižničnega gradiva za odrasle in mladino v razmerju 70% : 30% ter razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom 60% : 40%.
 
Tako bomo dopolnjevali zbirko naših temeljnih del za posamezna strokovna področja s poudarkom na humanistiki. Glede na dostopnost bomo pri nakupu strokovnega gradiva skušali dopolnjevati posamezne skupine s področja uporabnih in naravoslovnih znanosti. Del finančnih sredstev bomo namenili nakupu knjig v tujih jezikih, ki jih mladina potrebuje za domače branje, okrepili pa bomo tudi leposlovno področje v tujem jeziku s knjigami, ki so zanimive za naše uporabnike in tematikami, ki še niso dovolj zastopane s slovensko knjižno produkcijo. Prebivalcem želimo omogočiti dostop do širokega izbora tekoče periodike (dnevno časopisje, tedniki in mesečniki), slovenske revije temeljnih strokovnih področij, poljudne strokovne revije za mladino in odrasle tudi v tujih jezikih.
 
Domoznansko zbirko bomo dopolnjevali z deli medvoških avtorjev oziroma z gradivom za področje občine Medvode. Za domoznansko zbirko zbiramo periodiko, drobni tisk, fotografije, razglednice, kartografsko gradivo, itd. Za širitev domoznanske zbirke smo se povezali s posamezniki, društvi in osnovnimi šolami.
 
6. ZASTOPANOST VSAJ 15 ODSTOTKOV NASLOVOV PUBLIKACIJ V JAVNEM INTERESU
 
Načrtujemo nakup vsaj po enega izvoda naslova publikacij v javnem interesu, katerih izdajo podpira Javna agencija za knjigo. Velik pomen pa bomo dali predvsem naslovom, ki so še posebej pomembni za kvalitetno oziroma aktualno dopolnjevanje naše knjižnične zbirke, tako da bo v njej zastopanih vsaj 15 % naslovov publikacij v javnem interesu, v kolikor nam bodo seveda prejeta sredstva zadoščala.
 
7. ZASTOPANOST PUBLIKACIJ VSAJ 50-ih SLOVENSKIH ZALOŽB
 
Knjižnica Medvode pri nakupu publikacij sodeluje z več kot petdesetimi slovenskimi založbami in bo to usmeritev ohranjala še naprej tudi v letu 2014, če nam bodo to dopuščala finančna sredstva.
 
8. ZASTOPANOST KAKOVOSTNIH NASLOVOV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
 
Poseben pomen v Knjižnici Medvode posvečamo kakovostnemu in kvalitetnemu gradivu - to usmeritev bomo spoštovali tudi v letu 2014.
 
9. AKTUALNOST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
 
Posebno pozornost v Knjižnici Medvode posvečamo tudi izbiri aktualnega in kakovostnega gradiva, s poudarkom na sofinanciranemu gradivu kar bomo upoštevali tudi v bodoče. Poudarek je na slovenski založniški produkciji – vsakoletni nakup temelji na izboru knjig, filmov in glasbe slovenskih avtorjev, udeležimo pa se tudi knjižnih sejmov Bologna po Bologni in Frankfurt po Frankfurtu, kjer izbiramo aktualne tujejezične avtorje. Izbor gradiva pa je povezan tudi z aktualnostjo tem, ki jih obravnavajo dela.
 
10. OMOGOČANJE ENAKE DOSTOPNOSTI KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA VSE PREBIVALCE NA OBMOČJU KNJIŽNICE
 
Knjižnica Medvode omogoča vsem svojim uporabnikom enake možnosti dostopa do knjižničnega gradiva. Odprta je vse dni v tednu, razen nedelje in praznikov. Omogoča prost dostop do gradiva, možnost uporabe knjižničnih katalogov, dostop do spleta in preko njega do vzajemnega kataloga ter do elektronskih zbirk podatkov. Poleg vsega naštetega pa svojim uporabnikom ponujamo tudi najrazličnejše brezplačne dejavnosti in prireditve za odrasle ter otroke in mladino (pravljične urice, lutkovne igrice, potopisna predavanja, literarne večere, razstave, poletne ustvarjalne delavnice, itd.), od januarja 2010 pa ne zaračunavamo članarine. Tudi te usmeritve za leto 2014 ne bo spreminjali.
 
11. SODELOVANJE KNJIŽNICE Z DRUGIMI KNJIŽNICAMI
 
Knjižnica Medvode je članica Združenja slovenskih splošnih knjižnic, zato se njeni strokovni delavci aktivno udeležujemo njihovih strokovnih srečanj in izobraževanj. V letu 2013 smo se že drugo leto zapored pridružili projektu Mestne knjižnice Ljubljana Poletavci – poletni bralci, z njimi pa sodelujemo tudi pri drugih projektih ter se udeležujemo aktualnih strokovnih srečanj. V medsebojnem sodelovanju pa omogočamo tudi oddaljen dostop do več podatkovnih zbirk – Encyclopedia Britannica, Biblos, Tax-Fin-Lex, EBSCOhost.
 
Z vsemi slovenskimi knjižnicami sodelujemo tudi pri medknjižnični izposoji. Dosežen obseg sodelovanja z drugimi knjižnicami bomo seveda še poglabljali.
 
12. DOSTOPNOST DO INFORMACIJ O KUPLJENEM GRADIVU V KATALOGU VZAJEMNEGA BIBLIOGRAFSKEGA SISTEMA
 
Knjižnica Medvode svojim uporabnikom omogoča enake možnosti do dostopa informacij o kupljenem gradivu v katalogu vzajemnega bibliografskega sistema. Ponuja prost dostop do gradiva, možnost uporabe knjižničnih katalogov, dostop do spleta in preko njega do vzajemnega kataloga.
 
13. PROMOCIJA KNJIŽNIČNIH ZBIRK
 
Svojo knjižnično zbirko promoviramo z najrazličnejšimi dejavnostmi za otroke, mladino in odrasle. Prirejamo pravljične urice, tematske razstave, uganke, novosti so predstavljene na vidnem mestu in so na razpolago našim uporabnikom, imamo bralno značko za otroke in odrasle, knjižne večere, itd.. Dobro prakso na tem področju bomo nadaljevali in iskali še nove možnosti za promocijo.
 
14. UTEMELJENOST ODSTOPANJ OD STROKOVNIH PRIPOROČIL NAČRTOVANJA
 
Nabavno politiko izvajamo po veljavnih knjižničarskih normativih, ki jih usklajujemo s posebnostmi in potrebami našega okolja, ter z željami in potrebami naših uporabnikov.
 
Naša osnovna izhodišča pri načrtovanju nakupa so standardi za splošne knjižnice, število prebivalcev na območju delovanja knjižnice ter seveda višina finančnih sredstev, s katerimi razpolagamo.
 
Poleg teh izhodišč pa bomo upoštevali tudi status in velikost knjižnice, število članov, število obiskovalcev, število izposojenega gradiva, strukturo uporabnikov, njihove potrebe, njihov izražen interes, posebnost geografskega okolja, zastopanost posameznih vsebin v dosedanji zbirki, aktualnost in kakovost gradiva, stopnjo povpraševanja po gradivu, ustreznost medija in kvaliteto izdelave ter seveda ustrezno razmerje med ceno in pomenom vsebine.
 
Prirast gradiva pa je odvisen tudi od ustreznosti novih naslovov založniške produkcije, zato lahko pride do odstopanj od strokovnih priporočil načrtovanja.
 

Pripravila:                                                                                                     Direktorica:
Petra Samec                                                                                                Jana Krašovec
Medvodko bere Knjižni veceri Knjižni veceri
Koledar prireditev
Koledar prireditev

Gorenjci.si Lib.si
Europeana think culture
 Sotočje 
 
PON: od 9.00 do 19.00
TOR:  od 9.00 do 19.00
 
SRE: od 9.00 do 19.00
 
ČET:  od 9.00 do 14.00
 
PET: od 9.00 do 19.00
 
SOB: od 7.30 do 12.30