Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2013 v Knjižnici Medvode

 

 

Medvode, november 2012

 

KAZALO:

 

1.

POSLANSTVO IN CILJI………………………………………………………...

3

1.1.

Razvijanje bralne kulture in informacijske pismenosti……………………………

4

 1.2.

Uveljavljanje enake dostopnosti aktualnega knjižničnega gradiva za vse  prebivalce na območju knjižnice ………………………………………………....

 

5

2.

VSEBINSKA IZHODIŠČA ZA IZGRADNJO KNJIŽNIČNE ZBIRKE……….

6

3.

PRIZADEVANJA ZA ENAKOST ZADOVOLJEVANJA UGOTOVLJENIH POTREB OKOLJA………………………………………………………………

 

7

3.1.

Informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja…………...

7

3.2.

Utemeljitev zastopanosti tematskih oz. predmetnih področij……………………..

7

4.

UTEMELJENOST ODSTOPANJ OD STROKOVNIH PRIPOROČIL NAČRTOVANJA…………………………………………………………………

 

7

5.

ZASTOPANOST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA RAZLIČNIH VRST, OBLIK IN DOSTOPNOSTI……………………………………………………………….

 

8

6.

ZASTOPANOST RAZLIČNIH TEMATSKIH OZIROMA PREDMETNIH PODROČIJ………………………………………………………………………...

 

9

7.

ZASTOPANOST VSAJ 15 ODSTOTKOV NASLOVOV PUBLIKACIJ V JAVNEM INTERESU…………………………………………………………….

 

10

8.

ZASTOPANOST PUBLIKACIJ VSAJ 50-IH SLOVENSKIH ZALOŽB……….

10

9.

OMOGOČANJE ENAKE DOSTOPNOSTI KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA VSE PREBIVALCE NA OBMOČJU KNJIŽNICE……………………………..

 

10

10.

SODELOVANJE KNJIŽNICE Z DRUGIMI KNJIŽNICAMI…………………...

10

11.

DOSTOPNOST DO INFORMACIJ O KUPLJENEM GRADIVU V KATALOGU VZAJEMNEGA BIBLIOGRAFSKEGA SISTEMA……………...

 

11

 

1. POSLANSTVO IN CILJI

 

 

Knjižnica Medvode je bila v skladu z Odlokom o ustanovitvi novega javnega zavoda 1. aprila 2009 registrirana kot nov javni zavod, ki opravlja knjižnično službo na področju knjižnične dejavnosti kot splošna osrednja občinska knjižnica. Občina Medvode ima 15.618[1] prebivalcev in po številu prebivalcev knjižnica sodi v IV. skupino.

 

Knjižnica Medvode je namenjena kulturi, izobraževanju, informiranju, raziskovanju, razvedrilu, razvijanju pismenosti in vseživljenjskemu izobraževanju. Vse naše aktivnosti, ki jih izvajamo, so namenjene našim uporabnikom. Želimo jim posredovati hitre in kvalitetne informacije, uporabne in aktualne podatke za profesionalne ali študijske namene, za formalno in neformalno izobraževanje, možnost vseživljenjskega učenja oz. kakovostne izrabe prostega časa, dostop do spletnih strani in e-virov podatkov. S svojo knjižnično zbirko, ki je temelj našega delovanja, želimo uresničevati svoje poslanstvo in z njo našim uporabnikom zagotavljati raznovrstno knjižnično gradivo. Knjižnica Medvode ima torej pomembno vlogo v svojem lokalnem okolju, saj pomembno prispevamo h kulturnemu, gospodarskemu, družbenemu in socialnemu razvoju občine.

 

    »Svoboda, blaginja in razvoj družbe in posameznika so temeljne vrednote človeka.

    Doseči jih je moč samo tedaj, ko je dobro obveščeni državljan sposoben, da sam

    uresničuje svoje demokratske pravice in se aktivno vključuje v družbo.«[2]

 

Naš temeljni namen nakupa knjižničnega gradiva za leto 2013 je zato:

 

-          v skladu s priporočili Standardov za splošne knjižnice in IFLA/Unescovega Manifesta o splošnoizobraževalnih knjižnicah želimo po obsegu in vsebini dopolniti našo temeljno knjižnično zbirko, da bo postala kar najbolj optimalna in obsegala tako knjižno kot neknjižno gradivo, serijske publikacije in elektronske vire,

-          pridobiti želimo kar največ naslovov knjižničnega gradiva, ki bo na razpolago širokemu krogu uporabnikov,

-          knjižnično zbirko prilagajamo potrebam našega mešanega okolja (mestno, primestno in vaško,)

-          prebivalcem in uporabnikom želimo omogočiti dostop do informacij in znanja,

-          zagotoviti želimo ustrezno število izvodov glede na želje in interese naših uporabnikov,

-          z nakupom gradiva slovenskih avtorjev želimo našim uporabnikom omogočiti seznanjanje s trendi v slovenskem leposlovju,

-          z izborom gradiva želimo dvigniti nivo bralne kulture in pismenosti,

-          za občino Medvode želimo ustvariti kvalitetno domoznansko zbirko,

-          dopolnjevati nameravamo/želimo zbirko s 15 % publikacij, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo,

-          s pestrim in kakovostnim izborom gradiva želimo pridobiti nove uporabnike naše knjižnice.

 

 

1. 1. Razvijanje bralne kulture in informacijske pismenosti

 

V letu 2013 bomo še naprej organizirali različne oblike dejavnosti, ki so povezane z branjem, širjenjem bralne kulture in informacijske pismenosti. Poleg primarne dejavnosti, izposoje gradiva na dom in v čitalnico, bomo kot prioriteto poskušali uveljaviti skrb za ohranjanje in razvoj  slovenskega jezika, za razvoj bralne kulture ter povečevanje ravni izobrazbe in pismenosti prebivalstva. Pripravljamo in izvajamo ustvarjalne delavnice, uganke in tematske razstave, biblio-pedagoške ure za vrtce, osnovne šole in različne zavode.

 

Predšolski otroci: v našem biblio-pedagoškem delu se prav posebej posvečamo najmlajšim uporabnikom knjižnice. Vzgoja za knjigo, razvijanje branja in bralne kulture se začne že v najzgodnejših letih, zato najmlajše spodbujamo k branju (z nakupom slikanic z velikimi tiskanimi črkami, slikopisov in knjig z malo besedila) za postopno pridobivanje bralnih spretnosti. Za naše najmlajše načrtujemo tudi nakup leposlovja in poljudne literature v/na različnih medijih, ki otrokom omogočajo spoznavanje predmetov in osvajanje pojmov. Pri nakupu smo posebej pozorni na varnost in kvaliteto gradiva.

 

Knjižnica sodeluje tudi z vrtci v občini, ki v obliki organiziranih skupin večkrat obiščejo knjižnico. Takrat otrokom in vzgojiteljicam predstavimo knjižnico, kako deluje, komu je namenjena, kako se lahko včlanijo in tudi s tem pripomoremo k spodbujanju širjenja branja in bralne kulture. V sodelovanju z vrtci v občini imamo za najmlajše pripravljeno tudi bralno značko Medvodko bere. V šolskem letu 2011/2012 so bralno značko uspešno zaključili 204 otroci. Projekt poteka vse šolsko leto, zaključi pa se s svečano prireditvijo in podelitvijo priznanj ter knjižnih nagrad. Za najmlajše pa smo pripravili tudi tematske knjižne kovčke, v katerih so knjige in DVD-ji ali CD-ji na določeno temo, ki jih otroci odnesejo domov.

 

Osnovnošolci: z nakupom ustreznega gradiva želimo tudi osnovnošolcem omogočiti razvijanje bralnih spretnosti, bralnih potreb in navad, spoznavanje in iskanje gradiva ter vsebin v njem, pomoč pri šolskih obveznostih in pri ustvarjanju lastne identitete in izoblikovanju mnenj. Po vsebini zagotavljamo koristne, poučne in leposlovne medije tako v knjižni kot neknjižni obliki. Vsako leto sodelujemo v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, ki ga izvajajo Javna agencija za knjigo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev, katerega cilji so: spodbujanje dostopnosti kakovostnega mladinskega leposlovja, spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih, promocija domačih ustvarjalcev v mladinskem leposlovju, itd.. V sklopu tega projekta bomo pripravili vrsto srečanj z osnovnošolci, na katerih jih bomo z različnimi načini skušali navdušiti za knjigo.

 

Letošnje poletje smo se pridružili tudi projektu Poletavci – poletni bralci, katerega namen je bil, da bi se branje čim bolj razširilo med otroki v Sloveniji. Namenjen je bil otrokom od šestega do dvanajstega leta in je spodbujal polurno branje na dan med poletnimi počitnicami. Brali so lahko katerokoli stvar po lastni izbiri, kar so si zabeležili v seznam, njihovi starši pa so to potrdili s podpisom. Projekt je trajal od 11. 6. – 14. 9. 2012. Ob zaključku projekta pa smo vse otroke povabili na zaključno prireditev, kjer so prejeli priznanja ter nestrpno čakali žrebanje glavnih nagrad. S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2013.

Pridružili smo se projektu »Bralni labirint kot spodbujanje branja«, ki bo v okviru Leonardo da Vinci programa konec januarja 2013 poslan na razpis na Cmepius.

Pripravljamo pa tudi projekt »Jonova kuhinja« na temo strahu v književnosti za otroke, ki bo z različnimi delavnicami otrokom pomagal odkrivati strah v povezavi z različnimi čuti zaznavanja.

Vsako poletje imamo tudi 14-dnevne kreativne delavnice za otroke in starejše, ki tako svoj prosti čas preživljajo ustvarjalno, v prijetni družbi pa se na ta način učijo tudi medsebojne  (in medgeneracijske) komunikacije.

 

Odrasli: na Knjižnih večerih na Sotočju predstavimo literarne novosti za starejše bralce, poleg tega pa imamo literarne večere, srečanja s književnimi ustvarjalci, tematske razstave, vodene mesečne delavnice za delo z računalnikom in seznanjanje s svetovnim spletom. V mesecu oktobru smo se vključili v projekt Simbioza, ki je projekt medgeneracijske solidarnosti, pri katerem mladi prostovoljci učijo starejše uporabljati računalnik. Tudi v letu 2013 bomo sodelovali v tem projektu. V načrtu pa imamo tudi pripravo bralne značke za odrasle, s priporočilnim seznamom aktualne kvalitetne literature.

 

V juniju 2012 je v centru Medvod potekala Tržnica znanj. Prireditev je organizirala Občina Medvode pod okriljem Tedna vseživljenjskega učenja 2012. Tu smo sodelovali s svojo stojnico, na kateri smo predstavili vse svoje dejavnosti v knjižnici, vsa svoja znanja in veščine in se predstavili kot ponudniki različnih oblik učenja za starejše občane. Na tržnici smo podarili tudi preko 50 izvodov knjižnega gradiva. S svojim sodelovanjem smo pripomogli k evropskemu gibanju vseživljenjskega učenja ter promociji lastne dejavnosti in lokalne skupnosti, pa tudi k medgeneracijskemu dialogu, ter vzpostavljavitvi mostov med javnim in gospodarskim sektorjem.

 

Vsem starostnim skupinam uporabnikov pa bomo še naprej individualno svetovali in pomagali pri bolj učinkoviti izbiri in izrabi knjižničnega gradiva, jim pomagali pri uporabi kataloga COBISS in svetovnega spleta.

 

 

1. 2. Uveljavljanje enake dostopnosti aktualnega knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice

 

Knjižnica Medvode je odprta 46 ur na teden, vse dni, razen nedelje in praznikov. Brezplačno omogočamo dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice ter izposojo na dom ter dostop in uporabo informacijskih virov. Nudimo pomoč pri uporabi katalogov in posredovanje informacij.

 

Ker je naše okolje zelo različno (mestno, primestno in vaško), načrtujemo nakup gradiva po veljavnih knjižničarskih normativih, ki smo jih uskladili z oceno okolja knjižnice, aktivnih članov knjižnice ter potreb uporabnikov. Ciljne skupine naših uporabnikov smo dobili tako, da smo upoštevali izobrazbeno, socialno in starostno strukturo prebivalcev in uporabnikov knjižnice in to nam je v pomoč pri načrtovanju in izvajanju nabavne politike.

 

Glede na statistične podatke za leto 2013 je bilo 1.7.2012 v naši občini 15.618 prebivalcev, od tega 6,8 % predšolskih otrok, 8,3 % osnovnošolcev, 4,1 % srednješolcev, 9,3 % mladih od 19 do 26 let, 50,1 % prebivalcev med 27 in 64 letom starosti, 3,6 % registriranih brezposelnih ter 17,8 % prebivalcev nad 64 let (podatek pridobljen na: www.stat.si).

Do 1. oktobra se je po statističnih podatkih v knjižnico vpisalo 465 novih članov. Prav tako je po statističnih podatkih več kot polovica aktivnih članov v naši knjižnici v kategoriji zaposlenih, sledijo osnovnošolci, upokojenci, študenti, srednješolci, brezposelni, nato osnovnošolci ter ostali.

Glede na trend včlanjevanja in sam obisk knjižnice v letu 2012  predvidevamo, da bi lahko v letu 2013 knjižnico aktivno obiskovalo skoraj 27 % vseh prebivalcev občine.

 

 

 

2. VSEBINSKA IZHODIŠČA ZA IZGRADNJO KNJIŽNIČNE ZBIRKE

 

Glavni namen delovanja Knjižnice Medvode kot samostojne občinske knjižnice je predvsem zagotovitev optimalnih prostorskih, kadrovskih, strokovnih in materialnih pogojev za kvalitetno in uspešno izvajanje naše dejavnosti ter poslanstva.

 

V letu 2013 načrtujemo nakup v razmerju 60 % strokovnega in 40 % leposlovnega gradiva. Poseben poudarek bomo poleg leposlovja namenili tudi nakupu in izboru strokovnega gradiva, saj moramo kot osrednja knjižnica svojim uporabnikom zagotavljati tudi kvaliteten in dovolj širok izbor strokovne literature.

 

Načrtujemo nakup 1 do 2 izvodov zahtevnejšega strokovnega gradiva za ožje strokovno področje, 1 do 3 izvodov poljudnega strokovnega gradiva (glede na aktualnost in interes za posamezno področje) ter 1 do 3 izvodov gradiva za domoznansko zbirko. Strokovno literaturo, ki je ni dovolj v slovenskem jeziku, bomo kupovali tudi v tujih jezikih, predvsem v angleščini. Pri učnem in študijskem gradivu (obvezno branje, bralna značka, gradivo za maturo) upoštevamo potrebe okolja in uporabnikov knjižnice.

 

Načrtujemo nakup 1 do 4 izvodov leposlovnega gradiva v slovenskem jeziku za odrasle in mladino in 1 ali več izvodov knjig, ki jih subvencionirata Javna agencija za knjigo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Za domoznansko zbirko bomo kupovali 1 do 3 izvode gradiva. Leposlovno gradivo v tujem jeziku bomo kupovali po 1 izvod - izjema so dela, ki so namenjena obveznemu branju in bralni znački za osnovno in srednjo šolo, katera bomo kupovali po 3 izvode, odvisno od potreb naših uporabnikov. Zaradi močne zastopanosti osnovnih šol in s tem osnovnošolskih uporabnikov v občini se nam zdi to smotrno.

 

V letu 2013 načrtujemo nakup 3.200 naslovov vsega knjižničnega gradiva, od tega 25 % za otroke in mladino (približno 800 naslovov) ter 75 % naslovov za odrasle (približno 2.400 naslovov). Približno razmerje je izračunano na osnovi ocene okolja in aktivnih članov knjižnice ter potreb naših uporabnikov.

 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2013 smo v Knjižnici Medvode pripravili na osnovi:

-          Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Medvode (Uradni list RS, št. 103/08),

-          Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01),

-          Standardov za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, Ljubljana, 2005),

-          Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003),

-          Manifesta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva (http://www.zbds-zveza.si/manifest.asp, datum: 19.9.2008),

-          IFLA - Unescovega Manifesta o splošnoizobraževalnih knjižnicah (1994).

3. PRIZADEVANJA ZA ENAKOST ZADOVOLJEVANJA UGOTOVLJENIH POTREB OKOLJA

 

 

3. 1. Informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja

 

Po statističnih podatkih je v občini Medvode 15.618 prebivalcev. V njej deluje vrtec na devetih lokacijah, v katerega je vključenih 706 otrok, poleg vrtca pa ima občina tudi štiri osnovne šole in dve podružnici, v katere je vključenih 1.251 otrok. Srednjih šol v občini ni. Knjižnica Medvode leži na prehodnem območju med Ljubljano, Škofjo Loko in Kranjem.

V občini Medvode je tudi Dom starejših občanov, v okviru katerega so varovana stanovanja za starejše ter dve stanovanjski skupnosti ljudi z motnjo v duševnem razvoju Barka. Poleg tega v občini deluje Vzgojno izobraževalni zavod Frana Miličinskega v Valburgi in Invalidsko društvo Kengurujček (prirojene in pridobljene okvare prebavnega trakta).

 

S svojim gradivom želimo skrbeti za potrebe predšolskih in šolskih otrok, dijakov, študentov, zaposlenih, upokojencev, brezposelnih ter oseb s posebnimi potrebami. Vsem našim uporabnikom želimo ponuditi primerno gradivo, ki bo upoštevalo njihovo specifiko. To bo tudi gradivo z večjim tiskom, gradivo s področja starostne in socialne problematike, vzgoje in izobraževanja, priročnikov za samopomoč, gradivo za ročno ustvarjanje (vsi mediji), gradivo za dislektike, itd..

 

Še naprej bomo kupovali informativna gradiva in splošen periodični tisk, skušali bomo pokriti najrazličnejša strokovna področja na različnih medijih ter okrepili domoznansko zbirko. Da bi zadostili kulturnim potrebam okolja, bomo kupovali kvalitetno leposlovje domačih in tujih avtorjev, nagrajeno leposlovje in klasiko, kvalitetno mladinsko leposlovje ter aktualne domače in tuje revije, ki imajo literarno in strokovno vrednost.

 

 

3. 2. Utemeljitev zastopanosti tematskih oz. predmetnih področij

 

Ker si želimo oblikovati kakovostno knjižnično zbirko, ki bo v skladu z normativi zadovoljevala potrebe lokalnega okolja in ciljnih skupin, bomo izbirali gradivo, ki je namenjeno predvsem uporabi in potrebam splošne knjižnice. Našo temeljno zbirko bomo dopolnjevali s priročniki, enciklopedijami, učbeniki v slovenskem jeziku, po potrebi pa tudi z izdajami v tujem jeziku, če tematika ne bo dovolj zastopana v slovenskem jeziku.

 

    »V knjižnici mora najti vsaka starostna skupina gradivo, ki pokriva njene potrebe.«[3]

 

 

 

4. UTEMELJENOST ODSTOPANJ OD STROKOVNIH PRIPOROČIL NAČRTOVANJA

 

V letu 2013 načrtujemo nakup 5.150 enot prirasta knjižničnega gradiva po povprečni ceni 20,00 EUR na enoto, oziroma 0,32 enote na prebivalca. S tem želimo dopolniti in nadgrajevati svojo knjižnično zbirko, ki jo kot osrednja občinska knjižnica glede na standarde želimo zagotavljati. Nabavno politiko izvajamo po veljavnih knjižničarskih normativih, ki jih usklajujemo s posebnostmi in potrebami našega okolja, ter z željami in potrebami naših uporabnikov.

 

Naša osnovna izhodišča pri načrtovanju nakupa so standardi za splošne knjižnice, število prebivalcev na območju delovanja knjižnice ter seveda višina finančnih sredstev, s katerimi razpolagamo.

 

Poleg teh izhodišč pa bomo upoštevali tudi status in velikost knjižnice, število članov, število obiskovalcev, število izposojenega gradiva, strukturo uporabnikov, njihove potrebe, njihov izražen interes, posebnost geografskega okolja (primestno, mestno in vaško), zastopanost posameznih vsebin v dosedanji zbirki, aktualnost in kakovost gradiva, stopnjo povpraševanja po gradivu, ustreznost medija in kvaliteto izdelave ter seveda ustrezno razmerje med ceno in pomenom vsebine.

 

Prirast gradiva pa je odvisen tudi od ustreznosti novih naslovov založniške produkcije, zato lahko pride do odstopanj od strokovnih priporočil načrtovanja. Slovenska knjižna produkcija ne dosega zadovoljive količine izdaj za otroke, ki bi pokrivala vsa področja znanja, izstopa le leposlovje. Zaradi tega se nam znižuje odstotek prirasta strokovnega gradiva za otroke in mladino, ki ga bomo poskušali nadomestiti z nakupom splošnega poljudnega gradiva (lahko tudi v tujem jeziku, predvsem angleščini), ki sicer ni izdano kot mladinsko gradivo, je pa zahtevnost primerna za to skupino.

 

 

5. ZASTOPANOST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA RAZLIČNIH VRST, OBLIK IN DOSTOPNOSTI

 

Kupujemo najrazličnejše vrste gradiva s področja leposlovja, strokovnega in poljudnega gradiva kot tudi filma in glasbe. To so: knjige, brošure, časniki, časopisi, zemljevidi, notno gradivo, multimedijski kompleti, CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM in BLU-RAY.

 

Pri nakupu gradiva se odločamo glede na uveljavljenost in aktualnost avtorja oziroma teme ali založbe, glede na literarno in estetsko vrednost gradiva, na potrebe in interese naših uporabnikov in okolja, glede na zastopanost tematskega področja z določeno literaturo. Poseben pomen pa pripisujemo tudi kvaliteti gradiva, relevantnosti in ažurnosti informacij (da vsebina ni zastarela) ter vsebini, ki jo gradivo ponuja in vsekakor tudi ceni.

 

Nakup knjižničnega gradiva (monografske publikacije, serijske publikacije, podatkovne zbirke) načrtujemo tudi na različnih medijih:

 

-          knjižno gradivo, tiskano

-          izbor zvočnih knjig, predvsem v slovenskem jeziku

-          izbor glasbenih zgoščenk različnih glasbenih zvrsti slovenske in tuje produkcije

-          izbor zgoščenk z glasbeno ali pripovedno vsebino za najmlajše uporabnike (izjema so avdio kasete)

-          komplet gradiva za učenje tujih jezikov in slovenščine (v tiskani in elektronski obliki)

-          izbor CD-romov

-          video gradivo in DVD

-          priročniki (tiskana oblika z elektronsko prilogo)

-          didaktični pripomočki – igrače

-          podatkovne zbirke

-          izbor BLU-RAY gradiva (filmske klasike, ki jih na DVD-jih ni možno dobiti)

 

Načrtujemo nakup 148 izvodov tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska, saj želimo svojim uporabnikom nuditi širok izbor slovenskih in tujih poljudnih revij, v skladu s povpraševanjem tudi skrben izbor strokovnih revij ter širok izbor časnikov za čitalnico.

 

V letu 2013 načrtujemo tudi podaljšanje naročila podatkovnih zbirk, ki so uporabnikom dostopne v prostorih knjižnice – Uradni list, IUS INFO, FinD-INFO. Omogočamo tudi oddaljeni dostop do elektronskih baz podatkov v povezavi z Mestno knjižnico Ljubljana: GVIN.com, Encyclopaedia Britannica, Bergfashion, WorldCat.

Dostopajo pa lahko tudi do D-Lib.si, DiKUL, Cobiss.si, Europeane, Kamre, Slovenskega biografskega leksikona, Slovenske e-periodike.

 

 

 

6. ZASTOPANOST RAZLIČNIH TEMATSKIH OZIROMA PREDMETNIH PODROČIJ

 

Ker želimo oblikovati kakovostno knjižnično zbirko, ki bo v skladu s knjižničnimi normativi zadovoljevala potrebe lokalnega okolja in ciljnih skupin, bomo iz vsake skupine po tematiki označene od 0 do 9, izbirali gradivo, ki je namenjeno predvsem uporabi in potrebam splošne knjižnice. Svojo temeljno zbirko bomo dopolnjevali s priročniki, enciklopedijami ter v manjšem obsegu z učbeniki. Če ne bo za nakup zastopanih dovolj naslovov za različna tematska področja v slovenskem jeziku, bomo gradivo kupovali tudi v tujih jezikih, predvsem v angleškem.

 

S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije bomo vključili v nabavo večino kakovostnih izdaj ter na tak način seznanjali uporabnike knjižnice z vsemi novimi dosežki slovenske produkcije. Z nabavno politiko se bomo skušali čim bolj približati standardom, ki priporočajo nakup knjižničnega gradiva za odrasle in mladino v razmerju 70% : 30% ter razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom 60% : 40%.

 

Tako bomo dopolnjevali zbirko naših temeljnih del za posamezna strokovna področja s poudarkom na humanistiki. Glede na dostopnost bomo pri nakupu strokovnega gradiva skušali dopolnjevati posamezne skupine s področja uporabnih in naravoslovnih znanosti. Del finančnih sredstev bomo namenili nakupu knjig v tujih jezikih, ki jih mladina potrebuje za domače branje, okrepili pa bomo tudi leposlovno področje v tujem jeziku s knjigami, ki so zanimive za naše uporabnike in tematikami, ki še niso dovolj zastopane s slovensko knjižno produkcijo. Prebivalcem želimo omogočiti dostop do širokega izbora tekoče periodike (dnevno časopisje, tedniki in mesečnik), slovenske revije temeljnih strokovnih področij, poljudne strokovne revije za mladino in odrasle tudi v tujih jezikih.

 

Domoznansko zbirko bomo dopolnjevali z deli medvoških avtorjev oziroma z gradivom za področje občine Medvode. Za domoznansko zbirko zbiramo periodiko, drobni tisk, fotografije, razglednice, kartografsko gradivo, itd.. Za širitev domoznanske zbirke smo se povezali s posamezniki, društvi in osnovnimi šolami.

 

7. ZASTOPANOST VSAJ 15 ODSTOTKOV NASLOVOV PUBLIKACIJ V JAVNEM INTERESU

 

Načrtujemo nakup vsaj enega izvoda naslova publikacij v javnem interesu, katerih izdajo podpira Javna agencija za knjigo. Velik pomen pa bomo dali predvsem naslovom, ki so še posebej pomembni za kvalitetno oziroma aktualno dopolnjevanje naše knjižnične zbirke, tako da bo v njej zastopanih vsaj 15 odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu, v kolikor nam bodo seveda prejeta sredstva zadoščala.

 

 

 

8. ZASTOPANOST PUBLIKACIJ VSAJ 50-ih SLOVENSKIH ZALOŽB

 

Knjižnica Medvode pri nakupu publikacij sodeluje z več kot petdesetimi slovenskimi založbami in bo to usmeritev ohranjala še naprej tudi v 2013, če nam jo bodo le dopuščala namenska sredstva.

 

 

 

9. OMOGOČANJE ENAKE DOSTOPNOSTI KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA VSE PREBIVALCE NA OBMOČJU KNJIŽNICE

 

Knjižnica Medvode omogoča vsem svojim uporabnikom enake možnosti dostopa do knjižničnega gradiva. Odprta je vse dni v tednu, razen nedelje in praznikov. Omogoča prost dostop do gradiva, možnost uporabe knjižničnih katalogov, dostop do spleta in preko njega do vzajemnega kataloga ter do elektronskih zbirk podatkov. Poleg vsega naštetega pa svojim uporabnikom ponujamo tudi najrazličnejše brezplačne dejavnosti in prireditve za odrasle ter otroke in mladino (pravljične urice, lutkovne igrice, potopisna predavanja, literarni večeri, razstave, poletne ustvarjalne delavnice, itd.) in od januarja 2010 ne zaračunavamo več članarine.

 

 

10. SODELOVANJE KNJIŽNICE Z DRUGIMI KNJIŽNICAMI

 

Knjižnica Medvode je članica Združenja slovenskih splošnih knjižnic in njeni strokovni delavci se aktivno udeležujemo njihovih strokovnih srečanj in izobraževanj. Letošnje poletje smo se pridružili projektu Mestne knjižnice Ljubljana Poletavci – poletni bralci, z njimi pa sodelujemo tudi pri drugih projektih ter se udeležujemo aktualnih strokovnih srečanj. V medsebojnem sodelovanju pa omogočamo tudi oddaljen dostop do več podatkovnih zbirk – GVIN, Berg Fashion Library, EBSCOhost, Encyclopaedia Britannica. Konec leta 2011 smo sodelovali na prireditvi ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic s svojo stojnico z našim promocijskim materialom ter z našo izvirno lutko Medvodko, s katero v knjižnici promoviramo in spodbujamo bralno značko Medvodko bere. Z vsemi slovenskimi knjižnicami sodelujemo pri medknjižnični izposoji.

 

 

 

 

11. DOSTOPNOST DO INFORMACIJ O KUPLJENEM GRADIVU V KATALOGU VZAJEMNEGA BIBLIOGRAFSKEGA SISTEMA

 

 

Knjižnica Medvode svojim uporabnikom omogoča enake možnosti do dostopa informacij o kupljenem gradivu v katalogu vzajemnega bibliografskega sistema. Ponuja prost dostop do gradiva, možnost uporabe knjižničnih katalogov, dostop do spleta in preko njega do vzajemnega kataloga.

 

 

 

 

 

Pripravila:                                                                                       V.d. direktorice:

Petra Samec, bibliotekarka                                                               Marjeta Potočnik[1] Vir: http://www.stat.si/

 

[2] IFLA/Unescov Manifest o splošnoizobraževalnih knjižnicah; str. 1

[3] IFLA/Unescov Manifest o splošnoizobraževalnih knjižnicah; str. 1