Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2012 v Knjižnici Medvode

 

 

Knjižnica Medvode s sedežem na Cesti komandanta Staneta 10, 1215 Medvode je bila v skladu z Odlokom o ustanovitvi novega javnega zavoda 1. aprila 2009 registrirana kot nov javni zavod, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti kot splošna samostojna osrednja občinska knjižnica. Po številu prebivalcev sodi v IV. skupino. Na območju občine Medvode tako zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti za 15.542 prebivalcev. (podatek pridobljen na: www.stat.si).

 

Po statističnih podatkih se je do konca oktobra 2011 v knjižnico vpisalo 577 novih članov, aktivnih v letu 2011 pa je bilo 3.883 članov ali 24,98 %. Glede na trend včlanjevanja in sam obisk knjižnice v letu 2011 predvidevamo, da bi v letu 2012 knjižnico lahko aktivno obiskovalo 27 % vseh prebivalcev občine. Prizadevali si bomo s kar najbolj kakovostno nabavno politiko ter posledično kvalitetnim in pestrim izborom gradiva ter ostalo knjižnično ponudbo (prireditve in dejavnosti za najmlajše, osnovnošolce, mladino in odraslo – zaposlene, brezposelne in upokojene ter druge uporabnike s posebnimi potrebami v našem okolju) ta trend včlanjevanja kakor tudi sam obisk knjižnice nadaljevati.

 

 

1. Poslanstvo knjižnice in cilji, ki jih želi knjižnica uresničiti

 

Vse naše aktivnosti so usmerjene k našim uporabnikom, saj je knjižnica namenjena izobraževanju, informiranju, raziskovanju, splošni razgledanosti, kulturi in razvedrilu, pa tudi razvijanju pismenosti ter vseživljenjskemu izobraževanju. Svoje cilje si zastavljamo glede na želje, potrebe in interese uporabnikov naše knjižnice ter okolja, v katerem delujemo – mestnega, primestnega in vaškega. Naši uporabniki so tako posamezniki kot tudi skupine in različne organizacije, želimo pa jim posredovati predvsem hitre in kvalitetne informacije, uporabne in aktualne podatke za profesionalne ali študijske namene, za formalno ali neformalno izobraževanje, možnost vseživljenjskega učenja oz. kakovostne izrabe prostega časa, dostop do spletnih strani in e-virov podatkov, predvsem pa dobro knjigo za branje, prostor za druženje, srečevanje, prijazen nasmeh in toplo besedo.

 

Naš temeljni namen letošnjega nakupa knjižničnega gradiva je zato:

-         v skladu s priporočili Standardov za splošne knjižnice in Nacionalnega programa za kulturo po obsegu in vsebini dopolniti našo temeljno knjižnično zbirko, da bo postala kar najbolj optimalna in kot taka obsegala knjižno in neknjižno gradivo, serijske publikacije ter elektronske vire;

-         knjižnično zbirko želimo oblikovati tako, da bo prilagojena potrebam našega mešanega okolja (mestnega, primestnega, vaškega), ter različnim ciljnim skupinam uporabnikov v njem;

-         pridobiti želimo kar največ naslovov knjižničnega gradiva, ki bodo na razpolago širokemu krogu uporabnikov – na ta način bodo le-ti seznanjeni z novostmi ustvarjalnimi dosežki in spoznanji;

-         povečati želimo kakovost naše knjižnične zbirke z nadomeščanjem izrabljenega gradiva z novimi izdajami, in z zamenjavo zastarelih vsebin z novimi, aktualnimi;

-         glede na potrebe in pričakovanja naših uporabnikov želimo tudi zagotoviti ustrezno število izvodov knjižničnega gradiva ter tako zagotoviti čim bolj uravnotežen obrat knjižničnega gradiva;

-         ustvariti želimo kvalitetno domoznansko zbirko za območje občine Medvode, kar pomeni spremljanje in seznanjanje s to vrsto gradiva, nakup, zbiranje in evidentiranje, hranjenje in dajanje v uporabo;

-         dopolnjevali bomo zbirko leposlovja medvoških avtorjev;

-         stalno bomo spremljali slovensko založniško produkcijo in vključili v nabavo kar največ kakovostnih izdaj slovenskih založb in samozaložnikov;

-         v nakup bomo vključili večino kakovostnih del slovenskih avtorjev, ter prevodov tujih del, ki jih subvencionira MK RS ter tako z izborom kvalitetnega in aktualnega gradiva

in s promocijsko dejavnostjo vplivati na dvig bralne kulture v širšem okolju;

-         z nabavo večine del slovenskih avtorjem želimo našim uporabnikom omogočiti seznanjanje s trendi v slovenskem leposlovju;

-         dopolnjevali bomo širok izbor časnikov in časopisov z novimi (slovenskimi in tujimi) naslovi za mladino in odrasle;

-         s pestrim in kakovostnim izborom gradiva želimo pridobiti nove uporabnike naše knjižnice.

 

 

1.1 Razvijanje bralne kulture in informacijske pismenosti

 

V letu 2012 bo knjižnica organizirala različne oblike dejavnosti, ki so povezane z branjem, širjenjem bralne kulture kot tudi informacijske pismenosti. Poleg izposoje gradiva na dom in v čitalnico bomo kot prioriteto poskušali uveljaviti skrb za ohranjanje in razvoj slovenščine kot našega materinega jezika, razvoj bralne kulture ter povečevanje ravni izobrazbe in pismenosti prebivalstva.

 

Prav posebej se v našem biblio-pedagoškem delu posvečamo delu z najmlajšimi uporabniki knjižnice (posamezniki in skupinami) – s predšolskimi in osnovnošolskimi otroki, saj menimo, da se vzgoja za knjigo, razvijanje branja in bralne kulture začne že v najzgodnejših letih. Najmlajše spodbujamo k branju z nakupom slikanic z velikimi tiskanimi črkami, slikopisov in knjig z malo besedila za postopno pridobivanje bralnih spretnosti. Načrtujemo nakup leposlovja in poljudne literature na različnih medijih, ki otrokom omogočajo spoznavanje predmetov in osvajanje pojmov (barve, oblike, števila, živali, rastline, življenjska okolja in drugo). S tem pripomoremo k razvijanju domišljije in ustvarjalnosti ter pozitivne in ugodne občutke v stiku s knjigo. Pri nakupu gradiva za najmlajše bomo pazili predvsem na varnost gradiva in na njegovo jezikovno kvaliteto. Knjižnica sodeluje tudi z vrtci v občini, ki v obliki organiziranih skupin večkrat obiščejo knjižnico. Otrokom in vzgojiteljicam predstavimo knjižnico in njeno zbirko – tudi s tem pripomoremo k spodbujanju branja v predšolskem obdobju. Ob prvem obisku jim podarimo našo lutko povodnega moža z imenom Medvodko, s katero spodbujamo projekt bralne značke Medvodko bere. V šolskem letu 2010/2011 je v njem sodelovalo 265 otrok.  Projekt poteka vse šolsko leto, zaključi pa se s svečano prireditvijo in podelitvijo priznanj ter knjižnih nagrad.

 

Tudi osnovnošolcem želimo z nakupom ustreznega gradiva omogočiti razvijanje domišljije in ustvarjalnosti, razvoj bralnih spretnosti (knjige z velikimi tiskanimi črkami, nato pa knjige z naraščajočo količino besedila), razvoj bralnih potreb in navad, razvoj vedoželjnosti ter širjenje obzorja in oblikovanje ter razvoj specifičnih interesov, spoznavanje in uporabo informacijskih pripomočkov, utrjevanje občutka, da je branje prijetno in zabavno opravilo, pomoč pri šolskih obveznostih, pomoč pri problemih odraščanja in oblikovanju identitete. Knjižnica omogoča spoznavanje in uporabo informacijskih pripomočkov in utrjuje občutek, da je branje in uporaba knjižničnih storitev prijetna in koristna. Knjižnica zagotavlja po vsebini poučne in leposlovne medije tako v knjižni kot neknjižni obliki. Sodelovali bomo v projektu Rastem s knjigo, tako da bomo pripravili vrsto srečanj z osnovnošolci, na katerih jih bomo z različnimi načini (ustvarjalna delavnica, kvizi, vodeno delo z računalniki) skušali navdušiti za knjigo, da bi (p)ostali naši redni uporabniki. Pripravljali in izvajali bomo ustvarjalne delavnice, uganke in tematske razstave, biblio-pedagoške ure za vrtce, osnovne šole in različne zavode.

 

Individualno bomo svetovali mladim in starejšim uporabnikom za bolj učinkovito izrabo knjižničnega gradiva, jim pomagali pri uporabi kataloga COBISS in svetovnega spleta. S starejšimi imamo redna mesečna srečevanja ob knjigi – Knjižni večeri na Sotočju, predstavitve literarnih novosti, literarni večeri, srečanja s književnimi ustvarjalci, tematske razstave ter vodene mesečne delavnice za delo z računalnikom in spletom ter seznanjanje z možnostmi, ki jih uporabnikom nudi le-ta. V mesecu oktobru smo se uspešno vključili v projekt Simbioza, s katerim nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje, pripravili pa bomo tudi svoje računalniške delavnice za starejše uporabnike. Prav tako bomo poskušali v naslednjem letu sodelovati pri pripravi projekta bralne značke za starejše uporabnike v okviru gorenjskih knjižnic.

 

 

1.2 Cilji za uveljavljanje enake dostopnosti aktualnega knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice

 

Ker je naše okolje zelo različno (mestno, primestno in vaško), načrtujemo nakup gradiva po veljavnih knjižničarskih normativih, ki smo jih uskladili z oceno okolja knjižnice, aktivnih članov knjižnice ter potreb uporabnikov, tako aktivnih kot tudi potencialnih, prav tako pa tudi z obstoječim stanjem naše knjižnične zbirke v celoti. Glede na statistične podatke ima namreč občina Medvode več kot polovico prebivalstva starega od 27 do 64 let. Prav tako je po statističnih podatkih več kot polovica aktivnih članov v naši knjižnici v kategoriji zaposleni, sledijo osnovnošolci, študenti in upokojenci.

Slediti skušamo spremembam in razvoju na področju izobrazbene in zaposlitvene strukture ter pri tem upoštevati izobrazbeno, socialno in starostno strukturo prebivalcev in uporabnikov knjižnice. Tako smo dobili ciljne skupine uporabnikov naše knjižnice, kar nam je v pomoč pri načrtovanju in izvajanju nabavne politike.

 

2. Vsebinska izhodišča za izgradnjo knjižnične zbirke

 

Splošne knjižnice so po UNESCO-vem Manifestu o splošnih knjižnicah iz leta 1994 vrata lokalne skupnosti do znanja, in zagotavljajo osnovno podstavo učenja od mladosti do starosti, samostojnega sprejemanja odločitev in kulturnega razvoja posameznika in socialnih skupin. Naš glavni namen delovanja Knjižnice Medvode kot samostojne občinske knjižnice je predvsem zagotovitev optimalnih prostorskih, kadrovskih, strokovnih in ne nazadnje materialnih pogojev za kvalitetno in uspešno izvajanje naše dejavnosti in poslanstva. V letu 2012 tako želimo nadaljevati začrtano smer razvoja.

 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Medvode smo pripravili na podlagi:

-         Odlok o ustanovitvi novega javnega zavoda Knjižnice Medvode (Uradni list RS, št. 103/08)

-         Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01),

-         Standardov za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, Ljubljana, 2005),

-         Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003),

-         Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/2008),

-         Manifesta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva (http://www.zbds-zveza.si/manifest.asp, datum: 19. 9. 2008),

-         Unescovega Manifesta o splošnoizobraževalnih knjižnicah.

 

Občina Medvode ima 15.542 prebivalcev (stanje na dan 1. 1. 2011). Glede na predvidena sredstva za nakup knjižničnega gradiva v letu 2012  načrtujemo 0,34 enote knjižnega gradiva prirasta na prebivalca. To pomeni skupaj 5.370 enot knjižničnega gradiva. Predvidena povprečna cena na enoto gradiva je 20 EUR. Načrtujemo nakup od 1 do 6 izvodov leposlovnega gradiva v slovenskem jeziku za odrasle in mladino, prav tako 1 ali več izvodov, ki jih subvencionira MK RS, vsaj 1 izvod izdaj leposlovnih del, ki so jih ustvarili avtorji, ki živijo na področju občine Medvode, po 1 izvod literature v tujem jeziku po izboru (predvsem v angleščini), oz. naslovov, ki niso prevedeni v slovenščino. Načrtujemo nakup 1 do 3 izvodov poljudne in strokovne literature, odvisno od zastopanosti ustrezne literature na določenem področju. Izbor bomo usklajevali glede na priporočene standarde s potrebami naših uporabnikov in celotnega okolja naše občine.

 

Letošnji nakup gradiva načrtujemo v razmerju 60 % strokovnega in 40 % leposlovnega gradiva, pri čemer bomo še poseben poudarek namenili izboru strokovnega gradiva, saj moramo kot osrednja knjižnica svojim uporabnikom zagotavljati kvaliteten, dovolj širok izbor strokovne literature, ki je s svojo dosedanjo zalogo še ne dosegamo.

Načrtujemo nakup 1-2 izvoda zahtevnejšega strokovnega gradiva (ožje strokovno področje), 1 do 3 izvode poljudnega strokovnega gradiva (glede na aktualnost in interes za posamezna področja), ter 1 do 2 izvoda za domoznansko zbirko. Prav tako načrtujemo nakup strokovne literature v tujih jezikih, predvsem pa tiste, ki v domačem jeziku ni dovolj dobro zastopana. Pri učnem in študijskem gradivu (obvezno branje, bralna značka, gradiva za maturo) upoštevamo potrebe okolja in uporabnikov knjižnice.

 

Načrtujemo nakup 1 do 6 izvodov leposlovnega gradiva v slovenskem jeziku za odrasle in mladino, prav tako 1 ali več izvodov, ki jih subvencionira MK RS, vsaj 1 izvod izdaj leposlovnih del, ki so jih ustvarili avtorji, ki živijo na področju občine Medvode, po 1 izvod literature v tujem jeziku po izboru (predvsem v angleščini), oziroma naslovov, ki niso prevedeni v slovenščino. Izbor usklajujemo s potrebami okolja naših uporabnikov.

 

V letu 2012 načrtujemo nakup 3.100 naslovov vsega knjižničnega gradiva (od tega 25 % za otroke in mladino - približno 775 naslovov in  75 % za odrasle – približno 2.325 naslovov). Razmerje je postavljeno na podlagi ocene okolja in aktivnih članov knjižnice ter potreb naših uporabnikov, na podlagi podatkov o zalogi knjižničnega gradiva, pa tudi na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili v zvezi z založniško produkcijo in količino gradiva na trgu.

 

 

3. Prizadevanje knjižnice za enakost zadovoljevanja ugotovljenih potreb okolja

 

Občina Medvode ima 15.542 prebivalcev. V njej deluje vrtec s petimi enotami in tremi dislociranimi oddelki. Vanj je vključenih 611 otrok. Občina Medvode ima štiri osnovne šole s podružnicami, v katere je vpisanih 1.217 otrok. Srednjih šol občina nima, so pa srednje šole v Ljubljani, Škofji Loki in Kranju. Knjižnica torej leži na prehodnem območju in s svojim gradivom skrbi tako za potrebe predšolskih in šolskih otrok kot tudi dijakov in študentov, zaposlenih, upokojencev, brezposelnih ter oseb s posebnimi potrebami. Svojim uporabnikom želimo nuditi širok izbor knjižničnega gradiva, ki bo ustrezal njihovim potrebam po informacijah in željam po izobraževanju, kulturnih in estetskih užitkih ter kvalitetnem preživljanju prostega časa, zato bomo v svojo zbirko vključevali širok zahtevnostni nivo, ki bo odražal potrebe mestnega, primestnega in vaškega okolja.

 

Glede na statistične podatke za leto 2011 je bilo v naši občini 15.542 prebivalcev, od tega 6,6 % predšolskih otrok, 8,4 % osnovnošolcev, 4,2 % srednješolcev, 9,6 % mladih od 19 do 26 let, 53,8 % prebivalcev med 27 in 64 letom starosti, ter 17,4 % prebivalcev nad 64 let.

 

V Občini Medvode je tudi Dom starejših občanov, v okviru katerega so varovana stanovanja za starejše, dve stanovanjski skupnosti prebivalcev s posebnimi potrebami Barka, Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega v Valburgi ter invalidsko društvo Kengurujček (prirojene in pridobljene okvare prebavnega trakta). Vsem tem našim uporabnikom želimo ponuditi primerno gradivo, ki bo upoštevalo njihovo specifiko (nakup gradiva z večjim tiskom, gradivo s področja starostne in socialne problematike, vzgoje in izobraževanja, priročnikov za samopomoč, gradivo za ročno ustvarjanje (vsi mediji), gradivo za dislektike (leposlovje, strokovni priročniki)…

Prirast gradiva v posameznih strokovnih skupinah bomo prilagajali potrebam uporabnikov in okolja, odvisen pa je tudi od ustreznosti novih naslovov založniške produkcije, o kateri bodo presojali strokovni delavci, ki se bodo ukvarjali z nabavo knjižničnega gradiva.

Prav tako bomo poseben pomen namenili načrtovanju, zbiranju, hranjenju in urejanju domoznanske zbirke. V ta namen smo se povezali tudi s posamezniki, društvi in osnovnimi šolami.

 

Zaradi prehodne lege naše občine precejšnje število naših uporabnikov prihaja tudi iz drugih občin – Ljubljana, Škofja Loka, Kranj, Vodice, so pa tako osnovnošolci kot dijaki, študentje in zaposleni, iščejo pa zelo raznovrstno gradivo, za informacijske, študijske namene, za vseživljenjsko učenje ali kvalitetno preživljanje prostega časa.

 

 

4. Utemeljenost odstopanj od strokovnih priporočil načrtovanja

 

V letu 2012 z nakupom načrtujemo 5.370 enot prirasta knjižničnega gradiva (predvidena povprečna cena je 20 EUR na enoto) oziroma 3.100 naslovov. Ker ima Občina Medvode 15.542 prebivalcev, to pomeni 345,5 enot na 1000 prebivalcev, oziroma 0,34 enote na prebivalca. Na ta način želimo dopolniti svojo temeljno knjižnično zbirko, ki jo kot osrednja občinska knjižnica glede na standard želimo doseči.

Nabavno politiko bomo izvajali po veljavnih knjižničarskih normativih, ki jih bomo usklajevali s potrebami in posebnostmi našega okolja, ter željami in potrebami naših uporabnikov, prav tako pa tudi z obstoječim stanjem naše celotne zbirke knjižničnega gradiva, zato so naša osnovna izhodišča pri načrtovanju nakupa:

-         standardi za splošne knjižnice,

-         nacionalni program za kulturo 2008-2011,

-         število prebivalcev na območju delovanja naše knjižnice,

-         višina finančnih sredstev, s katerimi razpolagamo.

 

Poleg tega pa bomo upoštevali tudi:

-         status in velikost knjižnice,

-         število članov, število obiskovalcev ter število izposojenega gradiva,

-         strukturo uporabnikov naše knjižnice, njihove potrebe, njihov izražen interes,

-         posebnost geografskega okolja (mestno, primestno, vaško),

-         zastopanost posameznih vsebin v dosedanji zbirki,

-         aktualnost in kakovost gradiva,

-         jezik izdanega gradiva,

-         stopnjo povpraševanja po gradivu,

-         ustreznost medija in kvaliteta izdelave,

-         ceno gradiva – ustrezno razmerje med ceno in pomenom vsebine ter pričakovano uporabo gradiva.

 

Prirast gradiva je odvisen tudi od ustreznosti novih naslovov založniške produkcije, zato lahko pride do odstopanj od strokovnih priporočil načrtovanja. Slovenska knjižna produkcija ne dosega zadovoljive količine izdaj za otroke, ki bi pokrivala vsa področja znanja, izstopa le leposlovje. Zaradi tega se nam znižuje odstotek prirasta gradiva za otroke in mladino. Primanjkljaja ni mogoče v taki meri nadomestiti s tujimi izdajami, kot je to možno pri gradivu za odrasle. Nadomeščamo ga z nakupom splošnega poljudnega gradiva, ki sicer ni izdano kot mladinsko gradivo, je pa po zahtevnosti primerno za to skupino uporabnikov.

 

 

5. Zastopanost knjižničnega gradiva različnih vrst, oblik in dostopnosti

 

Vodja nabave skupaj s sodelavci skrbi za uresničevanje nabavne politike knjižnice. Novosti založb in trga spremljamo preko založniških katalogov, objav v medijih, spletnih knjigarn in spletnih objav, preko oglednih izvodov založnikov in dobaviteljev, preko obvestil založnikov in avtorjev po klasični in e-pošti, pa tudi preko obiskov knjižnih sejmov.

 

Kupujemo najrazličnejše vrste gradiva (knjige, brošure, časnike, časopise, zemljevide, notno gradivo, multimedijske komplete, CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, BLU-RAY,...) s področja leposlovja, strokovnega in poljudnega gradiva kot tudi filma in glasbe.

 

Pri nakupu se odločamo glede na uveljavljenost in aktualnost avtorja oz. teme ali založbe, glede na estetsko in literarno vrednost gradiva, na potrebe in interese naših uporabnikov in okolja, glede na zastopanost tematskega področja z določeno literaturo, na relevantnost in ažurnost informacij, glede na kvaliteto izdanega izvoda (način vezave), glede na dodatno vsebino, ki jo gradivo ponuja, pa tudi na ceno.

 

Načrtujemo nakup knjižničnega gradiva (monografske publikacije, serijske publikacije, podatkovne zbirke) na različnih medijih:

-         knjižno gradivo, tiskano;

-         izbor zvočnih knjig, predvsem v slovenskem jeziku;

-         izbor glasbenih zgoščenk različnih glasbenih zvrsti slovenske in tuje produkcije;

-         izbor zgoščenk (izjemoma avdio kaset) z glasbeno ali pripovedno vsebino za najmlajše uporabnike;

-         komplet gradiva za učenje tujih jezikov in slovenščine (v tiskani in elektronski obliki);

-         izbor CD-romov;

-         video gradivo in DVD po izboru;priročniki (tiskana oblika z elektronsko prilogo);

-         priročniki (tiskana oblika z elektronsko prilogo);

-         didaktični pripomočki – igrače;

-         podatkovne zbirke (elektronski dostop).

 

Načrtujemo nakup 0,05 enot neknjižnega gradiva na prebivalca, saj se povpraševanje (tudi zaradi slabše ekonomske situacije uporabnikov) po tem gradivu povečuje, prav tako se zelo hitro veča ponudba. Uporabnikom želimo ponuditi:

-         izbor kvalitetnih glasbenih zgoščenk različnih glasbenih zvrsti (klasična glasba, zborovska glasba, jazz, etno, filmska glasba, popularna glasba, idr.) po 1 izvod;

-         izbor zgoščenk (izjemoma avdio kaset) z glasbeno ali pripovedno vsebino za najmlajše uporabnike – po 1 izvod;

-         izbor zvočnih knjig, predvsem v slovenskem jeziku – po 1 izvod;

-         jezikovni tečaji od 1 do 3 izvode;

-         izbor CD-romov – po 1 izvod;

-         video gradivo in DVD po izboru po 1 izvod, slovenska produkcija po 2 izvoda;

-         kartografsko gradivo po izboru;

-         didaktični pripomočki – igrače po izboru.

 

Načrtujemo 144 izvodov tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska, saj želimo svojim uporabnikom, tako odraslim kot otrokom in mladini nuditi širok izbor slovenskih in tujih poljudnih revij, skrben izbor strokovnih revij v skladu s povpraševanjem, pa tudi širok izbor časnikov za čitalnico.

 

Načrtujemo tudi podaljšanje naročila podatkovnih zbirk, ki so uporabnikom dostopne v prostorih knjižnice (Uradni list, GV-IN, …). V sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana omogočamo oddaljeni dostop do več podatkovnih zbirk (IUS-INFO, FinD-INFO, Grove Music Online, Grove Art Online, Berg Fashion Library, EBSCOhost, Encyclopaedia Britannica). Omogočamo dostop do Slovenskega biografskega leksikona, Brezplačnih spletnih slovarjev, dLib.si, DiKUL, Kamra, Slovenska e-periodika, …).

 

 

6. Zastopanost različnih tematskih oz. predmetnih področij

 

Ker želimo oblikovati kakovostno knjižnično zbirko, ki bo v skladu s knjižničnimi normativi zadovoljevala potrebe lokalnega okolja in ciljnih skupin, bomo iz vsake skupine (od 0 do 9) izbirali gradivo, ki je namenjeno predvsem uporabi in potrebam splošne knjižnice. Dopolnjevali bomo našo temeljno zbirko s priročniki, enciklopedijami, učbeniki v slovenskem jeziku ter po potrebi tudi z izdajami v tujem jeziku, še posebej, če v slovenskem jeziku tematika ni dovolj dobro zastopana. S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije bomo vključili v nabavo večino kakovostnih izdaj, ter tako uporabnike seznanjali z vsemi novimi dosežki slovenske produkcije. Uporabnikom želimo zagotavljati knjižnično gradivo na najrazličnejših medijih. Z nabavno politiko se bomo skušali čim bolj približati standardom, ki priporočajo nakup knjižničnega gradiva za odrasle in mladino v razmerju 70% : 30%, ter razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom 60% : 40%.

 

Upoštevali bomo kar največjo možno aktualnost knjižničnega gradiva:

-         dopolnjevali bomo zbirko naših temeljnih del za posamezna strokovna področja s poudarkom na humanistiki;

-         glede na dostopnost naslovov bomo pri nakupu strokovnega gradiva dopolnjevali posamezne skupine s področja uporabnih in naravoslovnih znanosti na različnih stopnjah zahtevnosti in v različnih jezikih;

-         uporabnikom bomo z izborom gradiva v navedenih okvirih poskušali omogočiti dostop do čim večjega števila naslovov slovenske knjižne produkcije, do gradiva klasičnih, uveljavljenih sodobnih in mlajših avtorjev različnih zvrsti;

-         dopolnjevali bomo domoznansko zbirko z deli medvoških avtorjev oziroma z gradivom za področje občine Medvode;

-         del sredstev bomo namenili nabavi knjig v tujih jezikih s poudarkom na novih naslovih leposlovja, ki jih potrebuje mladina za domače branje, kakovostnih naslovov leposlovja za odrasle, ki še niso prevedena v slovenski jezik ter drugih knjig z različnih področij, katerih tematika ni dovolj zastopana s slovensko knjižno produkcijo;

-         nabavili bomo ustrezni delež knjižnega in neknjižnega gradiva na novejših medijih, v slovenskem in angleškem, nemškem ali francoskem jeziku, s katerimi dopolnjujemo ponudbo znanja in informacij za posamezno področje;

-         prebivalcem bomo omogočili dostop do širokega izbora tekoče periodike (dnevno časopisje, tedniki in mesečniki, slovenske revije temeljnih strokovnih področij, poljudno strokovne revije za mladino in odrasle tudi v tujih jezikih);

-         omogočili bomo dostop do e-zbirk podatkov strokovne literature slovenskih in tujih založnikov;

-         aktualnost in kakovost zbirke bomo dvigali z nadomeščanjem izrabljenega gradiva z novimi izdajami ter z zamenjavo zastarelih vsebin z novimi deli;

-         oblikovali bomo zbirko glede na zadovoljevanje potreb različnih ciljnih skupin v okolju;

-         pri nabavi gradiva bomo izbor poskušali približati priporočenim standardom razmerja nakupa med gradivom za odrasle in mladino ter med strokovnim in leposlovnim gradivom.

 

 

 

 

7. Zastopanost vsaj 15 odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu

 

V kolikor nam bodo prejeta sredstva to omogočala, načrtujemo nakup vsaj enega izvoda naslova publikacij v javnem interesu, katerih izdajo v zadnjem letu finančno podpira Javna agencija za knjigo. Vsekakor pa bomo izbrali naslove, ki so še posebej pomembni za kvalitetno oziroma aktualno dopolnjevanje naše knjižnične zbirke, tako da bo v njej zastopanih vsaj 15 odstotkov naslovov publikacij v javnem interesu.  

 

 

8. Zastopanost publikacij vsaj 50 slovenskih založb

 

Knjižnica Medvode pri nakupu publikacij sodeluje z več kot 50 slovenskimi založbami.

 

 

9. Omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju

 

Knjižnica omogoča svojim uporabnikom enake možnosti dostopa do knjižničnega gradiva za vse svoje uporabnike. Odprta je vse dni v tednu, razen nedelje. Ponuja prost dostop do gradiva, možnost uporabe knjižničnih katalogov, dostop do spleta in preko njega do vzajemnega kataloga, do elektronski zbirk podatkov, brezplačno ponuja najrazličnejše dejavnosti in prireditve za odrasle ter otroke in mladino. Izpolnjuje standarde glede prostorskih zahtev in omogoča prost dostop do gradiva vsem uporabnikom, tudi tistim s posebnimi potrebami. Od januarja 2010 knjižnica ne zaračunava več članarine.

 

 

10. Sodelovanje knjižnice z drugimi knjižnicami

 

Knjižnica je članica Združenja slovenskih splošnih knjižnic in se aktivno udeležuje njihovih  strokovnih srečanj, izobraževanj. Aktivno smo sodelovali na Kulturnem bazarju 15. marca 2011 s pripravo in izvedbo delavnice »Ustvarjalne roke moje babice«. Prav tako sodelujemo na novembrski prireditvi ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic s svojo stojnico z našim promocijskim materialom ter z našo izvirno lutko Medvodko, s katero v knjižnici promoviramo in spodbujamo bralno značko Medvodko bere. Sodelujemo z Mestno knjižnico Ljubljana pri njenih projektih, ter se udeležujemo aktualnih seminarjev oziroma strokovnih srečanj. Sodelovali bomo pri pripravi bralne značke za starejše v okviru gorenjskih knjižnic. Aktivno sodelujemo z vsemi slovenskimi knjižnicami pri medknjižnični izposoji.

 

 

11. Dostopnost do informacij o kupljenem gradivu v katalogu vzajemnega bibliografskega sistema

 

Knjižnica omogoča svojim uporabnikom enake možnosti do dostopa informacij o kupljenem gradivu v katalogu vzajemnega bibliografskega sistema. Ponuja prost dostop do gradiva, možnost uporabe knjižničnih katalogov, dostop do spleta in preko njega do vzajemnega kataloga.

 

 

 

 

 

Medvode, 21. 10. 2011

 

                                                                                                    Marjeta Potočnik,

                                                                                                    v. d. direktorice