Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2011 v Knjižnici Medvode

Knjižnica Medvode s sedežem na Cesti komandanta Staneta 10, 1215 Medvode, je v letu 2009 do 31. 3. 2009 delovala kot krajevna knjižnica v sklopu Knjižnice Šiška, enote Mestne knjižnice Ljubljana, ki je delovala  na področju treh občin  - Ljubljana, Medvode in Vodice.

Po odloku Občine Medvode je bila 1. aprila 2009 Knjižnica Medvode registrirana kot nov javni zavod, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti kot splošna javna samostojna osrednja občinska knjižnica. Po številu prebivalcev sodi v IV. skupino, zadovoljuje pa potrebe po knjižnični dejavnosti na območju občine Medvode za skupaj 15.274 prebivalcev (podatek pridobljen na: www.stat.si).

1. Podlaga letnega načrta nakupa

Splošne knjižnice so po UNESCO-vem Manifestu o splošnih knjižnicah iz leta 1994 vrata lokalne skupnosti do znanja, in zagotavljajo osnovno podstavo učenja od mladosti do starosti, samostojnega sprejemanja odločitev in kulturnega razvoja posameznika in socialnih skupin. Naš glavni cilj ob začetku delovanja Knjižnice Medvode kot samostojne občinske knjižnice je predvsem zagotovitev optimalnih prostorskih, kadrovskih, strokovnih in ne nazadnje materialnih pogojev za kvalitetno in uspešno izvajanje naše dejavnosti in poslanstva. V letu 2011 želimo nadaljevati začrtano smer razvoja.

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Medvode smo pripravili na podlagi:

-          Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01),

-          Standardov za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, Ljubljana, 2005),

-          Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003),

-          Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/2008),

-          Manifesta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva (http://www.zbds-zveza.si/manifest.asp, datum: 19.9.2008),

-          Unescovega Manifesta o splošnoizobraževalnih knjižnicah.

 

2. Cilji letnega nakupa knjižničnega gradiva

Vse naše aktivnosti so usmerjene k našim uporabnikom, saj je knjižnica namenjena izobraževanju, informiranju, raziskovanju, splošni razgledanosti, kulturi in razvedrilu, pa tudi razvijanju pismenosti ter vseživljenjskemu izobraževanju. Svoje cilje si zastavljamo glede na želje, potrebe in interese uporabnikov naše knjižnice ter okolja, v katerem delujemo – mestnega, primestnega in vaškega. Naši uporabniki so tako posamezniki (predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci, študentje, odrasli uporabniki, upokojenci), kot tudi skupine in različne organizacije, želimo pa jim posredovati predvsem hitre in kvalitetne informacije, uporabne in aktualne podatke za profesionalne ali študijske namene, za formalno ali neformalno izobraževanje, možnost vseživljenjskega učenja oz. kakovostne izrabe prostega časa, dostop do spletnih strani in e-virov podatkov, še vedno ali predvsem pa dobro knjigo za branje, prostor za druženje, srečevanje, prijazen nasmeh in toplo besedo.  

Naš temeljni namen letošnjega nakupa knjižničnega gradiva je zato:

-          v skladu s priporočili Standardov za splošne knjižnice in Nacionalnega programa za kulturo po obsegu in vsebini dopolniti našo temeljno knjižnično zbirko, da bo postala kar najbolj optimalna in kot taka obsegala knjižno in neknjižno gradivo, serijske publikacije ter elektronske vire;

-          knjižnično zbirko želimo oblikovati tako, da bo prilagojena potrebam našega mešanega okolja (mestnega, primestnega, vaškega), ter različnim ciljnim skupinam uporabnikov v njem;

-          pridobiti želimo kar največ novih naslovov knjižničnega gradiva, ki bodo na razpolago širokemu krogu uporabnikov - na ta način bodo le-ti seznanjeni z novimi ustvarjalnimi dosežki in spoznanji;

-          povečati želimo kakovost naše knjižnične zbirke z nadomeščanjem izrabljenega gradiva z novimi izdajami, in z zamenjavo zastarelih vsebin z novimi, aktualnimi;

-          glede na potrebe in pričakovanja naših uporabnikov želimo tudi zagotoviti ustrezno število izvodov knjižničnega gradiva ter tako zagotoviti čim bolj uravnotežen obrat knjižničnega gradiva;

-          ustvariti želimo kvalitetno domoznansko zbirko za območje občine Medvode, kar pomeni spremljanje in seznanjanje s to vrsto gradiva, nakup, zbiranje in evidentiranje, hranjenje in dajanje v uporabo (izdaje monografij naših ustvarjalcev, izdaje kartografskega gradiva za naše področje, zbiranje starih razglednic in drugega domoznanskega gradiva na različnih nosilcih).

-          stalno bomo spremljali slovensko založniško produkcijo in vključili v nabavo kar največ kakovostnih izdaj slovenskih založb in samozaložnikov;

-          v nakup bomo vključili večino kakovostnih del slovenskih avtorjev, ter prevodov tujih del, ki jih subvencionira MK RS ter tako z izborom kvalitetnega in aktualnega gradiva in s promocijsko dejavnostjo vplivati na dvig ravni bralne kulture v širšem okolju;

-          z nabavo večine del slovenskih avtorjev želimo našim uporabnikom omogočiti seznanjanje s trendi v slovenskem leposlovju;

-          ohranili in dopolnjevali bomo širok izbor časnikov in časopisov z novimi (slovenskimi in tujimi) naslovi za mladino in odrasle;

-          s pestrim in kakovostnim izborom gradiva želimo pridobiti nove uporabnike naše knjižnice.

 

3. Vsebinski kriteriji oblikovanja nakupa

Vodja nabave skupaj s sodelavci skrbi za uresničevanje nabavne politike knjižnice. Novosti založb in trga spremljamo preko založniških katalogov, objav v medijih, spletnih knjigarn in spletnih objav, preko oglednih izvodov založnikov in dobaviteljev, preko obvestil založnikov in avtorjev po klasični in e-pošti, pa tudi preko obiskov knjižnih sejmov.

Kupujemo  najrazličnejše vrste gradiva (knjige, brošure, časnike, časopise, zemljevide, notno gradivo, multimedijske komplete, CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, blu-ray, …) s področja leposlovja, strokovnega in poljudnega gradiva kot tudi filma in glasbe. 

Pri nakupu se odločamo glede na uveljavljenost in aktualnost avtorja oz. teme ali založbe, glede na estetsko in literarno vrednost gradiva, na potrebe in interes naših uporabnikov in okolja, glede na zastopanost tematskega področja z določeno literaturo, na relevantnost in ažurnost informacij, glede na kvaliteto izdanega izvoda (način vezave), glede na dodatno vsebino, ki jo gradivo ponuja, pa tudi na ceno.

 

4. Kriteriji za načrtovanje nakupa

Svojo nabavno politiko bomo izvajali po veljavnih knjižničarskih normativih, ki jih bomo usklajevali s potrebami in posebnostmi našega okolja, ter željami in potrebami naših uporabnikov. Naše osnovno izhodišče pri načrtovanju nakupa so

-          standardi za splošne knjižnice,

-          nacionalni program za kulturo 2008-2011,

-          število prebivalcev na območju delovanja naše knjižnice,

-          višina finančnih sredstev, s katerimi razpolagamo.

 

Upoštevali pa bomo tudi:

-          status  in velikost knjižnice,

-          število naših članov, število obiskovalcev ter število izposojenega gradiva,

-          strukturo uporabnikov naše knjižnice, njihove potrebe, njihov izražen interes,

-          posebnost geografskega okolja – mestno, primestno, vaško,

-          zastopanost posameznih vsebin v dosedanji zbirki,

-          aktualnost in kakovost gradiva,

-          jezik izdanega gradiva,

-          stopnjo povpraševanja po gradivu,

-          ustreznost medija in kvaliteta izdelave,

-          ceno gradiva – ustrezno razmerje med ceno in pomenom vsebine ter pričakovano uporabo gradiva.

 

4.1 Informacijske, izobraževalne, raziskovalne in kulturne potrebe okolja

Svojim uporabnikom želimo nuditi širok izbor knjižničnega gradiva, ki bo ustrezal njihovim potrebam po informacijah in željam po izobraževanju, kulturnih in estetskih užitkih ter kvalitetnem preživljanju prostega časa, zato bomo v  svojo zbirko vključevali širok zahtevnostni nivo, ki bo odražal potrebe mestnega, primestnega in vaškega okolja. Redno bomo spremljali novosti na knjižnem trgu in izbirno nabavljali tista gradiva, ki pomenijo kvalitetno obogatitev posameznih zbirk. Izbor gradiva bo namenjen tako posameznim uporabnikom kot skupinam in organizacijam v okolju za zadovoljevanje njihovih vsakdanjih potreb kot tudi stalnemu dviganju kakovosti življenja lokalne skupnosti.

Občina Medvode ima 15.274 prebivalcev. V njej deluje vrtec s šestimi enotami, v katerega je vključenih 560 otrok, ter štiri osnovne šole s podružnicami, v katerih je vpisanih 1.226 otrok. Srednjih šol občina sicer nima, so pa srednje šole v Ljubljani, Škofji Loki, Kranju. Knjižnica leži na zelo prehodnem območju in s svojim gradivom skrbi tako za potrebe predšolskih in šolskih otrok kot tudi dijakov in študentov, zaposlenih, upokojencev, ter brezposelnih, pa tudi za osebe s posebnimi potrebami. V občini delujejo tudi Glasbena šola Medvode, Vzgojno-izobraževalni zavod Fran Milčinski, Zavod za šport in prireditve, Center starejših, Mladinski center, Center za socialno delo, Center za psihosocialno pomoč in svetovanje ter različna kulturna društva in organizacije.    

V letu 2011 z nakupom načrtujemo 5.649 enot prirasta knjižničnega gradiva (predvidena povprečna cena 19 EUR na enoto) oziroma 3.600 naslovov. Ker ima Občina Medvode 15.274 prebivalcev, to pomeni 369,8 enot na 1000 prebivalcev, oziroma 0,37 enote na prebivalca.

Na ta način želimo dopolniti svojo temeljno knjižnično zbirko, ki jo kot osrednja občinska knjižnica glede na standarde želimo doseči.

 

4.2 Razvijanje branja, bralne kulture, informacijske pismenosti

Kot prioriteto bomo poskušali uveljaviti skrb za ohranjanje in razvoj slovenščine kot našega materinega jezika, razvoj bralne kulture ter povečevanje ravni izobrazbe in pismenosti prebivalstva. Še posebej se v našem bibliopedagoškem delu posvečamo delu z najmlajšimi uporabniki knjižnice (posamezniki in skupinami) – s predšolskimi in osnovnošolskimi otroki, saj menimo, da se vzgoja za knjigo, razvijanje branja in bralne kulture začne že v najzgodnejših letih.

Najmlajše spodbujamo k branju z nakupom slikanic z velikimi tiskanimi črkami in knjig z malo besedila za postopno pridobivanje bralnih spretnosti. Načrtujemo nakup leposlovja in poljudne literature na različnih medijih, ki otrokom omogočata spoznavanje predmetov in usvajanje pojmov (barve, oblike, števila, živali, rastline, tipična življenjska okolja, osnovni socialni odnosi in drugo), ki razvijata domišljijo in ustvarjalnost ter pozitivne in ugodne občutke v stiku s knjigo, besedo, knjižnico, igračo. Pri gradivu za najmlajše bomo pazili tudi na varnost gradiva, jezikovno kvaliteto. Izbrali bomo nekaj nagrajenih knjig v tujih jezikih, največ v angleškem. V naši knjižnici bodo še naprej potekale dejavnosti, ki spodbujajo razvoj bralne kulture - ure pravljic, ustvarjalne delavnice, uganke, kvizi, bralna značka za predšolske otroke »Medvodko bere« (projekt, ki poteka vse šolsko leto, zaključi pa se s svečano prireditvijo, podelitvijo priznanj ter knjižnih nagrad), vodeni ogledi knjižnice in biblopedagoške ure za skupine otrok iz vrtca.

Osnovnošolcem želimo z nakupom ustreznega gradiva omogočiti razvijanje domišljije in ustvarjalnosti, razvoj bralnih spretnosti (knjige z velikimi tiskanimi črkami, nato pa knjige z naraščajočo količino besedila), razvoj bralnih potreb in navad, razvoj vedoželjnosti ter širjenje obzorja in oblikovanje ter razvoj specifičnih interesov, spoznavanje in uporabo informacijskih pripomočkov, utrjevanje občutka, da je branje prijetno in zabavno opravilo, pomoč pri šolskih obveznostih, pomoč pri problemih odraščanja in oblikovanju identitete. Gradivo za osnovnošolce bomo kupovali na najrazličnejših medijih: knjige (tematsko raznolik izbor leposlovja, poljudno in strokovno gradivo, literaturo, ki jo potrebujejo za domače branje, za tekmovanja iz tujih jezikov in za učenje tujih jezikov), kvalitetni izbor igranih in dokumentarnih filmov, primerni za njihovo starost, CD-ROM-e, naročeni bomo na serijske publikacije, primerne za osnovnošolce. Dejavnosti, namenjene osnovnošolcem so sodelovanje z osnovnimi šolami pri projektu Rastem s knjigo (pripravili bomo vrsto srečanj z osnovnošolci, na katerih jih bomo z različnimi načini (ustvarjalna delavnica, kvizi, vodeno delo z računalniki) skušali navdušiti za knjigo, da bi (p)ostali naši redni uporabniki), obiski šolskih razredov, na katerih spoznavajo ureditev knjižnice po starostnih skupinah, UDK sistemu in se naučijo uporabljati katalog OPAC, bibliopedagoške ure za osnovnošolce, tematske razstave, kvizi, uganke, ustvarjalne delavnice.

Za srednješolce, ki sicer v veliki meri že berejo gradivo za odrasle, bomo kupovali gradivo na različnih vrstah medijev (knjige, glasbene zgoščenke, DVD-ji s kvalitetnimi igranimi in dokumentarnimi filmi, CD-ROMI, serijske publikacije), ki jim je namenjeno po vsebini ali zaradi zahtev izobraževanja - za pomoč pri šolskih obveznostih, izbor literature, ki jo potrebujejo za raziskovalno in projektno delo, iskanje informacij, pisanje raznih nalog, domače branje, gradivo za maturo, gradivo, ki obravnava probleme odraščanja, ki pomaga pri oblikovanje osebne identitete, pri srečevanju z najrazličnejšimi problemi in družbenimi deviacijami, gradivo za pomoč pri nadaljnjem poklicnem usmerjanju, pa tudi gradivo, ki nagovarja interese mladih – s področja glasbe, športa, potovanj.

Glede na potrebe, ki izhajajo iz življenjskih situacij in družbenih vlog naših uporabnikov, za odrasle načrtujemo nakup gradiva (na najrazličnejših medijih) različnih strok in znanstvenih disciplin na različnih stopnjah zahtevnosti in v različnih jezikih, gradivo za pomoč pri osebnostni rasti, leposlovje vseh žanrov in slogov na različnih stopnjah zahtevnosti; slovenske avtorje; tuje leposlovje po izboru (nagrajena dela in aktualnost tematike), kvaliteten izbor glasbe in igranih filmov, gradivo za spoznavanje lokalnega okolja, splošno informativno periodiko v slovenskem in tujih jezikih, gradivo z informacijami javnega značaja. Pri izboru gradivu za odrasle pri gradnji knjižnične zbirke upoštevamo tudi potrebe študentov, ki prihajajo k nam po študijsko gradivo ne samo iz Občine Medvode, pač pa tudi iz drugih krajev.

V zbirko uvrščamo raznovrstno študijsko, strokovno znanstveno literaturo z vseh področij. S primernim izborom strokovne literature in priročnikov čim bolj skušamo zadovoljiti potrebe brezposelnih v občini. Pomembna skupina uporabnikov so starejši; zanje izbiramo gradivo z večjimi črkami, gradivo za ustvarjalno preživljanje prostega časa, za njihovo vseživljenjsko učenje. Skrbimo za permanentno izobraževanje in pridobivanje znanj o novih tehnologijah in medijih. Dopolnjujemo širok izbor časnikov in časopisov, omogočamo dostop do elektronskih zbirk podatkov (GV-IN, Uradni list, Encyclopedia Britannica, …).

Individualno bomo svetovali mladim in starejšim uporabnikom za bolj učinkovito izrabo knjižničnega gradiva, jim pomagali ob iskanju literature za individualno uporabo (strokovno gradivo), ter nudili  pomoč pri uporabi kataloga COBISS in svetovnega spleta. S starejšimi  načrtujemo redna mesečna srečevanja ob knjigi, predstavitve literarnih novosti, srečanja s književnimi ustvarjalci, potopisna, sociološka in druga predavanja, priložnostne prireditve, tematske razstave ter vodene mesečne delavnice za delo z računalnikom in spletom ter seznanjanje z možnostmi, ki jih uporabnikom nudi le-ta.    

 

4.3 Upoštevanje značilnih potreb okolja

Ker je naše okolje zelo različno (mestno, primestno in vaško), načrtujemo nakup gradiva  po veljavnih knjižničarskih normativih, ki smo jih uskladili z oceno okolja knjižnice, aktivnih članov knjižnice ter potreb uporabnikov, tako aktivnih kot tudi potencialnih. Tako smo dobili ciljne skupine uporabnikov naše knjižnice, kar nam je v pomoč pri načrtovanju in izvajanju nabavne politike.

Glede na statistične podatke za leto 2009 je bilo v naši občini 15.274 prebivalcev, od tega 6 % otrok do 6 let, 8,5 % osnovnošolcev, 4,5 % srednješolcev, 10 % mladih od 19 do 26 let, 48,1 % prebivalcev med 26 in 59 letom starosti, ter 22, 9 % prebivalcev nad 60 let.

Prirast v posameznih strokovnih skupinah bomo prilagajali potrebam uporabnikov in okolja,  odvisen pa je tudi od ustreznosti novih naslovov založniške produkcije, o kateri bodo  presojali strokovni delavci, ki se bodo ukvarjali z nabavo knjižničnega gradiva.

 

4.4 Upoštevanje posebnih potreb okolja

Naše okolje se deli na mestno, primestno in vaško, ima pa v svoji sredi tudi Dom starejših občanov, v okviru katerega so tudi varovana stanovanja za starejše, dve stanovanjski skupnosti prebivalcev s posebnimi potrebami Barka,  Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega v Valburgi ter invalidsko društvo Kengurujček (prirojene in pridobljene okvare prebavnega trakta). V knjižnici zaznavamo povečan obisk otrok z motnjami pri branju in pisanju (disleksija). Vsem tem našim uporabnikom želimo ponuditi primerno gradivo, ki bo upoštevalo njihovo specifiko (nakup gradiva z večjim tiskom, gradivo s področja starostne in socialne problematike, vzgoje in izobraževanja, priročnikov za samopomoč, gradivo za ročno ustvarjanje (vsi mediji), gradivo za dislektike (leposlovje, strokovni priročniki) …

Prav tako bomo poseben pomen namenili načrtovanju, zbiranju, hranjenju in urejanju domoznanske zbirke. 

Zaradi prehodne lege naše občine precejšnje število naših uporabnikov prihaja tudi iz drugih občin – Ljubljana, Škofja Loka, Kranj, Vodice, so pa tako osnovnošolci kot dijaki, študentje in zaposleni, iščejo pa zelo raznovrstno gradivo, za informacijske, študijske namene, za vseživljenjsko učenje ali kvalitetno preživljanje prostega časa. 

 

4.5 Upoštevanje aktualnosti knjižničnega gradiva

-          dopolnjevali bomo zbirko naših temeljnih del za posamezna strokovna področja s poudarkom na humanistiki;

-          glede na dostopnost naslovov bomo pri nakupu strokovnega gradiva dopolnjevali posamezne skupine s področja uporabnih in naravoslovnih znanosti na različnih stopnjah zahtevnosti in v različnih jezikih; 

-          uporabnikom bomo z izborom gradiva v navedenih okvirih poskušali omogočili dostop do čim večjega števila naslovov slovenske knjižne produkcije, do gradiva klasičnih, uveljavljenih sodobnih in mlajših avtorjev različnih zvrsti;

-          dopolnjevali bomo domoznansko zbirko z deli medvoških avtorjev oz. gradivom za področje občine Medvode;

-          del sredstev bomo namenili nabavi knjig v tujih jezikih s poudarkom na novih naslovih leposlovja, ki jih potrebuje mladina za domače branje, kakovostnih naslovov leposlovja za odrasle, ki še niso prevedena v slovenski jezik  ter drugih knjig z različnih področij, katerih tematika ni dovolj zastopana s slovensko knjižno produkcijo;

-          nabavili bomo ustrezni delež knjižnega in neknjižnega gradiva na novejših medijih, v slovenskem in angleškem, nemškem ali francoskem jeziku, s katerimi dopolnjujemo ponudbo znanja in informacij za posamezno področje;

-          prebivalcem bomo omogočili dostop do širokega izbora tekoče periodike (dnevno časopisje, tedniki in mesečniki, slovenske revije temeljnih strokovnih področij, poljudno strokovne revije za mladino in odrasle tudi v tujih jezikih);

-          omogočili bomo dostop do e-zbirk podatkov strokovne literature slovenskih in tujih založnikov;

-          aktualnost in kakovost zbirke bomo dvigali z nadomeščanjem izrabljenega gradiva z novimi izdajami ter z zamenjavo zastarelih vsebin z novimi deli;

-          oblikovali bomo zbirko glede na zadovoljevanje potreb različnih ciljnih skupin v okolju;  

-          pri nabavi gradiva bomo izbor poskušali približati priporočenim standardom razmerja nakupa med gradivom za odrasle in mladino ter med strokovnim in leposlovnim gradivom.

 

4.6 Načrtovano število enot knjižnega gradiva na prebivalca

Občina Medvode ima 15.274 prebivalcev (stanje na dan 31.12.2009). V letu 2011 načrtujemo 0,37 enote knjižnega gradiva prirasta na prebivalca. Predvidena povprečna cena na enoto gradiva je 19 EUR.  To pomeni skupaj 5.649 enot knjižničnega gradiva. Načrtujemo nakup od 1 do 6 izvodov leposlovnega gradiva v slovenskem jeziku za odrasle in mladino, prav tako 1 ali več izvodov, ki jih subvencionira MK RS, vsaj 1 izvod izdaj leposlovnih del, ki so jih ustvarili avtorji, ki živijo na področju občine Medvode, po 1 izvod literature v tujem jeziku po izboru (predvsem v angleščini), oz. naslovov, ki niso prevedeni v slovenščino. Načrtujemo nakup 1 do 3 izvodov poljudne in strokovne literature, odvisno od  zastopanosti ustrezne  literature na določenem področju. Izbor bomo usklajevali glede na priporočene standarde s potrebami naših uporabnikov in celotnega okolja naše občine.

 

4.7 Načrtovano število tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska v osrednji knjižnici

Načrtujemo 120 izvodov tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska, saj želimo svojim uporabnikom, tako odraslim kot otrokom in mladini nuditi širok izbor slovenskih in tujih  poljudnih revij, skrben izbor strokovnih revij v skladu s povpraševanjem, pa tudi širok izbor časnikov za čitalnico.

 

4.8 Upoštevanje zastopanosti knjižničnega gradiva na različnih medijih

Načrtujemo nakup knjižničnega gradiva (monografske publikacije, serijske publikacije, podatkovne zbirke) na različnih medijih:

-          knjižno gradivo, tiskano;

-          izbor zvočnih knjig, predvsem v slovenskem jeziku;

-          izbor glasbenih zgoščenk različnih glasbenih zvrsti slovenske in tuje produkcije;

-          izbor zgoščenk (izjemoma avdio kaset) z glasbeno ali pripovedno vsebino za najmlajše uporabnike;

-          kompleti gradiva za učenje tujih jezikov in slovenščine (v tiskani in elektronski obliki);

-          izbor CD-romov;

-          video gradivo in DVD po izboru;

-          priročniki (tiskana oblika z elektronsko prilogo);

-          didaktični pripomočki – igrače;

-          podatkovne zbirke (elektronski dostop).

 

4.9 Načrtovano število enot neknjižnega gradiva na prebivalca

Načrtujemo nakup 0,05 enot neknjižnega gradiva na prebivalca, saj se povpraševanje (tudi zaradi slabše ekonomske situacije uporabnikov) po tem gradivu povečuje, prav tako se zelo hitro veča ponudba. Uporabnikom želimo ponuditi

-          izbor kvalitetnih glasbenih zgoščenk različnih glasbenih zvrsti (klasična glasba, zborovska glasba, jazz, etno, filmska glasba, popularna glasba, ljudska glasba, idr.) po 1 izvod;

-          izbor zgoščenk (izjemoma avdio kaset) z glasbeno ali pripovedno vsebino za najmlajše uporabnike – po 1 izvod;

-          izbor zvočnih knjig, predvsem v slovenskem jeziku – po 1 izvod;

-          jezikovni tečaji od 1 do 3 izvode;

-          izbor CD-romov – po 1 izvod;

-          video gradivo in DVD po izboru po 1 izvod, slovenska produkcija po 2 izvoda;

-          kartografsko gradivo po izboru;

-          didaktični pripomočki – igrače po izboru.

Načrtujemo tudi podaljšanje naročila podatkovnih zbirk, ki so uporabnikom dostopne v prostorih knjižnice (IUS-INFO, Uradni list, GV-IN, …), pa tudi v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana omogočiti oddaljen dostop do elektronskih zbirk podatkov.

 

4.10 Upoštevanje zastopanosti različnih tematskih oz. predmetnih področij

Ker želimo oblikovati kakovostno knjižnično zbirko, ki bo v skladu s knjižničnimi normativi zadovoljevala potrebe lokalnega okolja in ciljnih skupin, bomo iz vsake skupine (od 0 do 9) izbirali gradivo, ki je namenjeno predvsem uporabi in potrebam splošne knjižnice. Dopolnjevali bomo našo temeljno zbirko s priročniki, enciklopedijami, učbeniki v slovenskem jeziku, po potrebi pa tudi z izdajami v tujem jeziku, še posebej, če v slovenskem jeziku tematika ni dovolj dobro zastopana. S stalnim spremljanjem slovenske založniške produkcije bomo vključili v nabavo večino kakovostnih izdaj, ter tako uporabnike seznanjali z vsemi novimi dosežki slovenske produkcije. Prav tako bomo z nakupom kar največ novih naslovov poskušali svojim uporabnikom ponuditi nove dosežke človekovega ustvarjanja. Svojim uporabnikom bomo ponudili knjižnično gradivo na kar najrazličnejših medijih. S svojo nabavno politiko se bomo skušali čim bolj približati standardom, ki priporočajo nakup knjižničnega gradiva za odrasle in mladino v razmerju 70 % : 30 %, ter razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom 60 % : 40 %.

 

  4.11 Načrtovano razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom

Letošnji nakup gradiva načrtujemo v razmerju 60 % strokovnega in 40 % leposlovnega gradiva, pri čemer bomo še poseben poudarek namenili izboru strokovnega gradiva, saj moramo kot osrednja knjižnica svojim uporabnikom zagotavljati kvaliteten, dovolj širok izbor strokovne literature, ki je s svojo dosedanjo zalogo krajevne knjižnice še ne dosegamo. Načrtujemo nakup 1-2 izvoda zahtevnejšega strokovnega gradiva (ožje strokovno področje), 1 do 3 izvodov poljudnega strokovnega gradiva (glede na aktualnost in interes za posamezna področja), en izvod za domoznansko zbirko. Prav tako načrtujemo nakup strokovne literature v tujem jeziku, predvsem tiste, ki v domačem jeziku ni dovolj dobro zastopana.   

Pri učnem in študijskem gradivu (obvezno branje, bralna značka, gradiva za maturo) upoštevamo potrebe okolja in uporabnikov knjižnice.

Načrtujemo nakup od 1 do 6 izvodov leposlovnega gradiva v slovenskem jeziku za odrasle in mladino, prav tako 1 ali več izvodov, ki jih subvencionira MK RS, vsaj 1 izvod izdaj leposlovnih del, ki so jih ustvarili avtorji, ki živijo na področju občine Medvode, po 1 izvod literature v tujem jeziku po izboru (predvsem v angleščini), oz. naslovov, ki niso prevedeni v slovenščino. Izbor usklajujemo s potrebami okolja in naših uporabnikov.

 

4.12 Načrtovani delež naslovov za otroke in mladino

V letu 2011 načrtujemo 25 % naslovov za otroke in mladino, oziroma 900 naslovov (25 %) za otroke in mladino in 2700 naslovov (75 %) za odrasle. Razmerje je postavljeno na podlagi ocene okolja in aktivnih članov knjižnice ter potreb naših uporabnikov, na podlagi podatkov o zalogi knjižničnega gradiva, pa tudi na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili v zvezi z založniško produkcijo in količino gradiva na trgu. Slovenska knjižna produkcija ne dosega zadovoljive količine izdaj za otroke, ki bi pokrivala vsa področja znanja. Izstopa le leposlovje. Zaradi tega se nam znižuje odstotek prirasta gradiva za otroke in mladino. Primanjkljaja ni mogoče v taki meri nadomestiti s tujimi izdajami, kot je to možno pri gradivu za odrasle. Nadomeščamo ga z nakupom splošnega poljudnega gradiva, ki sicer ni izdano kot mladinsko gradivo, je pa po zahtevnosti primerno za to skupino uporabnikov.   

 

4.13 Upoštevanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice

Knjižnica omogoča svojim uporabnikom enake možnosti dostopa za vse svoje uporabnike. Odprta je vse dni v tednu, razen nedelje. Ponuja prost dostop do gradiva, možnost uporabe knjižničnih katalogov, dostop do spleta in preko njega do vzajemnega kataloga, do elektronskih zbirk podatkov, ponuja najrazličnejše dejavnosti in prireditve za odrasle ter otroke in mladino. Izpolnjuje standarde glede prostorskih zahtev in omogoča prost dostop do gradiva vsem uporabnikom, tudi tistim s posebnimi potrebami. Od januarja 2010 knjižnica ne zaračunava več članarine.   

 

4.14 Načrtovano tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice

Knjižnica bo v letu 2011 odprta šest dni v tednu oziroma 45 ur na teden.

 

4.15 Načrtovano število včlanjenih prebivalcev

Konec leta 2010 je bilo v knjižnico vpisanih 6.607 članov, kar pomeni 43,26 % vseh prebivalcev medvoške občine, aktivnih v letu 2010 pa je bilo 4.112 članov ali 26,9 %. Trend včlanjevanja nam kaže, da lahko v letu 2010 računamo na 44 % vseh vpisanih prebivalcev občine, oziroma na 27,5 % aktivnih članov knjižnice. Prizadevali si bomo s kar najbolj kakovostno nabavno politiko ter posledično kvalitetnim in pestrim izborom gradiva ter ostalo knjižnično ponudbo (prireditve in dejavnosti za najmlajše, osnovnošolce, mladino in odrasle – zaposlene, brezposelne in upokojene ter druge uporabnike s posebnimi potrebami v našem okolju) ta trend včlanjevanja tudi nadaljevati.  

 

Medvode, december 2010 

                                                                                                          Marjeta Potočnik

                                                                                                          v. d. direktorice