Iskanje COBISS
Iskanje COBISS

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja je po vsebinskih sklopih razvrščena zbirka informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo zavezani organi. Uporabniku omogoča hiter, pregleden in nezahteven dostop do informacij na enem mestu. Okvirno vsebino kataloga določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS, št. 76/05 in 119/2007).

Vsebina kataloga informacij javnega značaja:

Organ je dolžan v sklopu centralnega kataloga informacij javnega značaja ali posebej redno vzdrževati katalog informacij javnega značaja, ki obsega najmanj:

  1. osnovne podatke o katalogu, ki so: naziv organa, ki je izdal katalog, in odgovorne uradne osebe, ki je katalog sprejela, datum objave oziroma datum zadnje spremembe kataloga in podatke o dostopnosti kataloga v elektronski in v fizični obliki;
  2. splošne podatke o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, kar obsega:
  3. opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga;
  4. stroškovnik iz 36. člena zakona in morebitni cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo   informacij javnega značaja;

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa Knjižnica Medvode

Cesta komandanta Staneta 10

1215 Medvode

Tel.:  01 361 30 53

Fax.: 01 361 45 19

E-pošta: info@knjiznica-medvode.si

Odgovorna uradna oseba mag. Igor Podbrežnik, direktor
Datum prve objave 10. 4. 2009
Datum zadnje spremembe 3. 7. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.knjiznica-medvode.si

 

Druge oblike kataloga Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu zavoda.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. a  Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja organa Glede na namen, zaradi katerega je knjižnica ustanovljena, opravlja kot javno službo naslednje dejavnosti:

– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,

– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,

– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,

– sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,

– pridobiva in izobražuje uporabnike,

– informacijsko opismenjuje,

– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik

– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,

– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju

– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,

– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njeno dejavnostjo,

– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja,

– v soglasju z ustanoviteljico na podlagi pogodbe izvaja knjižnično dejavnost tudi za druge občine,

– opravlja druge naloge, s katerimi utrjuje in razvija strokovnost, organizacijsko povezanost in enotnost knjižničarske dejavnosti.

 

Poleg knjižnične dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi druge dejavnosti:

– skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva,

– zalaga, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publikacije

s področja dela zavoda.

Seznam vseh notranjih organizacijskih služb – Uprava

direktor mag. Igor Podbrežnik

igor.podbreznik@knjiznica-medvode.si

V času njegove odsotnosti po pooblastilu direktorja knjižnico vodi Mira Vidic
mira.vidic@knjiznica-medvode.si

Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode

Tel.: 01 361 30 53

 

Poslovna sekretarka Magda Celjer

Tel.:    01 361 30 53

E-pošta: magda.zontar@knjiznica-medvode.si

 

– Služba za nabavo gradiva

dr. Petra Samec Stefančič

Tel.: 01 361 30 53

E-pošta: nabava@knjiznica-medvode.si

Organi zavoda Svet Knjižnice Medvode (ustanovljen 29. 12. 2019)

Cesta komandanta Staneta 10

1215 Medvode

E-naslov: info@knjiznica-medvode.si

 

Predstavniki ustanovitelja

– mag. Stane Okoliš (predsednik)

– Marjeta Jamnik (podpredsednica)

– Katarina Marija Ličen

– Damjan Jarc

Predstavnik zaposlenih

– Marjeta Potočnik

2. b   Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba mag. Igor Podbrežnik, direktor

igor.podbreznik@knjiznica-medvode.si

V času njegove odsotnosti po pooblastilu direktorja knjižnico vodi  Mira Vidic
mira.vidic@knjiznica-medvode.si

Tel.:    01 361 30 53

2. c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Predpisi lokalnih skupnosti
Predpisi EU – Evropski register predpisov

2. d   Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
  1.  Finančni načrt (priloga 1)
  2.  Obratovalni čas (priloga 2)
  3.   Kadrovski načrt (priloga 3)
  4.  Cenik (priloga 4)

2. e   Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

2. f   Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc – Zbirka podatkov o uporabnikih / Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Medvode na podlagi pristopne izjave. Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/2001)

2. g   Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk – Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC

2. h   Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam

posameznih dokumentov

Sklopi informacij – Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Medvode

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij – Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu (www.knjiznica-medvode.si) v  html, pdf in izjemoma MS Word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik, bralnik za pdf ali MS Word format.

– Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen na sedežu Knjižnice Medvode od ponedeljka do petka med 10.00 in 14.00 uro.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij